Skriftligt beslutsförfarande för Hancaps obligationslån har avslutats med accept från obligationsinnehavarna

Det skriftliga beslutsförfarandet för Hancap AB (publ):s ("Bolaget") obligationslån Hancap 2016/2019 har avslutats och de villkorsförändringar som Bolaget efterfrågat har godkänts av obligationsinnehavarna.

Skriftligt beslutsförfarande Intertrust (Sweden) AB ("Agenten") har i egenskap av agent för långivarna i obligationslånet den 29 juni 2017 på Bolagets begäran påkallat ett skriftligt beslutsförfarande där långivarna kan godkänna eller avslå en begäran från Bolaget. Bolaget begärde i samband med slutförandet av det tidigare kommunicerade förvärvet av det tjeckiska fasadbolaget Sipral om att för det första, utöka säkerheten för obligationsinnehavarna genom en garanti från dotterbolagen samt för det andra, att första mättillfälle för maintenace kovenanter ändras till den 31 december 2017.

Beslut från det skriftliga beslutsförfarandet Röstningsförfarandet avslutades den 13 juli 2017 kl. 12:00. Agenten konstaterade att tillräckligt antal röster har mottagits för att uppnå beslutsförhet i det skriftliga beslutsförfarandet, d.v.s. över 20 procent av det justerande utestående beloppet i obligationen. Förslagen om att utöka säkerheterna för obligationsinnehavarna genom en garanti från dotterbolagen samt att ändra första mättillfälle för maintenace kovenanter till den 31 december 2017 godkändes med en majoritet av 96,85 procent av de avgivna rösterna.

Ändringarna träder i kraft den 13 juli 2017 i enlighet med handlingarna för det skriftliga beslutsförfarandet. Ändrade villkor för obligationen kommer att finnas tillgängliga på Agentens (www.intertrustgroup.com) och Bolagets (www.hancap.se) hemsida.

Halmstad den 13 juli 2017 

För ytterligare information
Johan Berglund, CEO, tel. +46 73 950 13 27, [email protected]

Denna information är sådan information som Hancap är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 juli 2017 kl. 15:30.

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413