Rörelsekapital i Hancap AB

Hancap AB (publ) uppdaterar härmed tidigare pressmeddelande rörande kapitalstruktur

En ny styrelse tillträdde i Hancap AB den 27 september 2018 och en ny ledning tillträdde den 4 december 2018. Huvudägare, styrelse och ledning arbetar intensivt med ett flertal aktiviteter för att säkerställa den kortsiktiga finansieringen samt att bereda en ny kapitalstruktur som innebär ett stärkt eget kapital och en minskad skuldsättning.

Hancap planerar att snarast ingå ett avtal med en finansiell part som vid slutligt framgångsrikt genomförande under februari 2019, innebär att Hancaps obligation refinansieras med justerade villkor och ny löptid samtidigt som ändringarna inkluderar ett kompletterande likviditetstillskott till obligationen. Detta innebär, vid ett slutförande, att en långsiktigt säkrad finansiering, för normalt löpande verksamhet är säkerställd.

Det kortsiktiga finansieringsbehovet bedöms kunna säkerställas inom några dagar genom interimskrediter och tillsammans med ovan förändringar säkra ett rörelsekapital för tre månader. Tillkommande information kommuniceras snarast möjligt. 

Orderingången i koncernen är fortsatt god och ligger i paritet eller över tidigare års siffror vid samma tidpunkt.

Bolaget arbetar i övrigt med att på olika sätt ytterligare stärka den operativa grunden för den framtida verksamheten.

Halmstad den 8 januari 2019

För ytterligare information

Mark Baljeu, CEO tel. +46 706268655, [email protected] 

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser
Telefon: 08-503 01 550 eller e-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Hancap är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 januari 2019 kl. 17,30.

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.  


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413