Kommuniké från årsstämma i Hancap AB (publ) den 30 juni 2015

Vid den ordinarie årsstämman i Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") som hölls den 30 juni 2015 beslutades följande:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för Bolaget och koncernen och beslutade att utdelning skulle utgå till aktieägarna enligt styrelsens förslag.

Ansvarsfrihet
Styrelsen och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Val av styrelse och revisor
Till styrelseledamöter utsågs Richard Backlund, Tonny Nielsen samt Frank Teneberg. Till revisor utsågs Per-Arne Pettersson från Deloitte.

Arvodering
Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 300 000 SEK till styrelseordförande samt 150 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter. Revisorsarvode skall utgå enligt löpande räkning.

Ändring av bolagsordning
Stämman beslutade om ändring i bolagsordningen enligt styrelsens förslag i kallelsen.

Bemyndigande för styrelsen om nyemission
Stämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission enligt styrelsens förslag i kallelsen.

Halmstad den 30 juni 2015

För mer information kontakta:
Johan Berglund, VD.
Tel: + 46 (0) 739 50 13 27
E-post: [email protected]

Om Hancap AB
Hancap AB är ett svenskt holdingbolag som innehar de helägda dotterbolagen Santex AB, Santex System AB, Westcoast Windows AB, Seml AB, Uterumsmästarna i Sverige AB, Dalkarlarna i Ornäs AB och Mistral Gruppen AB. Dessa dotterbolag bildar tillsammans Hancap Consumer. Consumerdivisionens operativa bolag har väl etablerade verksamheter, dels med tillverkning av fönster och uterum, dels självständiga specialiserade försäljnings- och montagebolag. Huvudmarknaderna är i de nordiska länderna, men även export till Storbritannien, Schweiz och Tyskland.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691, 102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 5030 1550
www.mangold.se


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413