Kommuniké från årsstämma 2018

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") har hållit årsstämma i Halmstad den 30 juli 2018 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i Hancap samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Resultatdisposition

Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att av till årsstämmans förfogande stående medel om 116 733 753 disponeras så att 4 257 406,77 kronor utbetalas till preferensaktier av serie A och att 112 476 346,23 kronor balanseras i ny räkning.

Avstämningsdag för att erhålla utdelning är den 24 augusti 2018. Utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske den 30 augusti 2018.

Ansvarsfrihet

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget.

Val av styrelse och revisor samt arvodering

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och en suppleant och att antalet revisorer ska vara ett (1) registrerat revisionsbolag.

Beslutades vidare att arvode till envar icke anställd styrelseledamot skulle utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till övriga ledamöter, samt att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Rickard Backlund och Frank Teneberg som ordinarie ledamöter samt Torgny Wikström som suppleant. Hans Selling föreslogs som ny ledamot till styrelsen varpå årsstämman beslutade att välja Hans Selling till ny ordinarie ledamot.

Rickard Backlund omvaldes som styrelseordförande.

Till revisor omvaldes Deloitte AB med Per-Arne Pettersson som huvudrevisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Årsstämman beslöt fastställa av styrelsen föreslagna ändringar i bolagsordningen. Därvid beslöts att:

  • Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 30 000 000 kronor och högst 120 000 000 kronor till lägst 37 600 000 kronor och högst 150 400 000 kronor.
  • Bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 30 000 000 och högst 120 000 000 till lägst 37 600 000 och högst 150 400 000.
  • Ett tillägg sker avseende att ett registrerat revisionsbolag kan väljas som Bolagets revisor.
  • Bolagsordningens bestämmelse om kallelse till bolagsstämma ändras, varvid de två sista meningarna stryks. Bolagsordningens § 9 får därmed följande lydelse: "Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett ska annonseras i Svenska Dagbladet."
  • En ny bestämmelse om deltagande vid bolagsstämma införs. Bolagsordningens efterföljande bestämmelser får därmed en ny numrering och bolagsordningen får en ny § 10 med följande lydelse: "För att få deltaga i bolagsstämman ska aktieägare dels vara upptagen i en utskrift eller annan framställning av aktieboken avseende förhållandena fem (5) vardagar före stämman, dels anmäla sig samt antalet biträden (högst två) till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman."
  • En bestämmelse om ort för hållande av bolagsstämma införs i bolagsordningen. Bolagsordningen får därmed en ny § 11 med följande lydelse: "Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte eller i Stockholms kommun."
  • En teknisk förändring av bolagsordningens bestämmelse angående avstämningsförbehåll på grund av ändring av lagens namn.
  • Bemyndiga styrelsen eller verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av stamaktier och preferensaktier av serie A och preferensaktier av serie B samt teckningsoptioner.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av stamaktier, preferensaktier av serie A och preferensaktier av serie B samt teckningsoptioner med rätt att teckna stamaktier, preferensaktier av serie A och/eller preferensaktier av serie B, inom ramen för gällande bolagsordning. Respektive aktieslag får emitteras till ett högsta antal om 2 000 000. Teckningsoptioner får emitteras till ett högsta antal som medför rätt att teckna högst 2 000 000 stamaktier, preferensaktier av serie A och/eller preferensaktier av serie B.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att den bemyndigas att besluta om att nyemissioner ska kunna ske mot kontant betalning, genom apport och/eller genom kvittning, eller i övrigt förenas med villkor. Om styrelsen finner det lämpligt för att underlätta leverans av aktier i samband med en nyemission enligt ovan kan denna även ske till en teckningskurs som motsvarar aktiens kvotvärde.

Stämman föreslås vidare bemyndiga styrelsen eller verkställande direktören att vidta de smärre justeringar i ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av besluten hos Bolagsverket.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Halmstad den 30 juli 2018

För ytterligare information

Rickard Backlund, Styrelseordförande, tel. +46 70 655 99 60, [email protected]

Denna information är sådan information som Hancap är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juli 2018 kl. 20:30.

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413