Kommuniké från årsstämma 2017

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") har hållit årsstämma i Halmstad den 30 juni 2017 varvid aktieägarna fattade följande beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning i Hancap samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Resultatdisposition
Det beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att av till årsstämmans förfogande stående medel 157 977 968 kronor, 22 999 998 kronor utdelas kvartalsvis med 0,875 kronor per preferensaktie av serie A, högst 3,50 kronor, till innehavare av preferensaktier av serie A och att 134 977 970 kronor balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet
Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget.

Val av styrelse och revisor samt arvodering
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och en suppleant och att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleant.

Beslutades vidare att arvode till envar icke anställd styrelseledamot skulle utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och med 150 000 kronor till övriga ledamöter samt att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning.

Till styrelseledamöter omvaldes Rickard Backlund och Frank Teneberg som ordinarie ledamöter samt Torgny Wikström som suppleant. På grund av omfattande engagemang utanför Hancap hade Tonny Nielsen meddelat att han undanber sig omval. Lisa Flodin föreslogs som ny ledamot till styrelsen varpå årsstämman beslutade att välja Lisa Flodin till ny ordinarie ledamot.

Rickard Backlund omvaldes som styrelseordförande.

Till revisor omvaldes Deloitte med Per-Arne Pettersson som huvudrevisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och teckningsoptioner
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av stamaktier och preferensaktier av serie B samt teckningsoptioner.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av konvertibler
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen, intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av konvertibler.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Halmstad den 3 juli 2017

För ytterligare information
Johan Berglund, CEO, tel. +46 73 950 13 27, [email protected]

Denna information är sådan information som Hancap är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juli 2017 kl. 08:30 CET.

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413