Kallelse till extra bolagsstämma i Hancap AB (publ)

Aktieägarna i Hancap AB (publ), org. nr 556789-7144, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 september 2018 klockan 15.00 i Baker & McKenzie Advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

Rätt att deltaga och anmälan

Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämma ska vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken senast fredagen den 21 september 2018. Aktieägare som avser delta i stämman ombeds vänligen att dessutom anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 21 september 2018.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till Bolaget på följande sätt: e-post: [email protected], eller per brev: Hancap AB (publ), Sjöporten 2, 417 64 Göteborg. Vid anmälan uppge gärna namn, person- eller organisationsnummer, stamaktieinnehav respektive preferensaktieinnehav av serie A samt serie B, adress och telefonnummer. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman bör sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Ombud mm

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakt är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis ska även uppvisas på stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.hancap.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, ska vara verkställd senast fredagen den 21 september 2018 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
  2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  3. Val av en protokolljusterare.
  4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  5. Godkännande av dagordning.
  6. Val av ny styrelse.
  7. Avslutande av stämman.

Förslag till beslut

Punkt 1: Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman

Bolagsverket har utsett biträdande jurist Ian Gulam vid Baker & McKenzie Advokatbyrå till den som öppnar extra bolagsstämma. Vidare har huvudägaren, Per Helander, föreslagit att Ian Gulam väljs till ordförande för stämman.

Punkten 6: Val av ny styrelse

Huvudägaren, Per Helander, föreslår:

  • att styrelsen ska bestå av minst tre (3) och högst fem (5) ledamöter utan styrelsesuppleanter (slutligt förslag kommer att presenteras senast på stämman);
  • att styrelsearvode till styrelseordförande ska utgå med ett årligt belopp om 300 000 kronor. Övriga ledamöter ska erhålla 150 000 kronor vardera. Ingen ersättning ska dock utgå till av Bolaget anställd styrelseledamot. Den sammanlagda ersättningen kan uppgå till högst 600 000 kronor för det fall att tre (3) ledamöter väljs (samma som föregående år) och den sammanlagda ersättningen kan uppgå till högst 900 000 kronor för det fall att fem (5) ledamöter väljs; och
  • att Mark Baljeu, Peter Hermansson och Anna-Carina Helander väljs som nya styrelseledamöter. Förslag på eventuell ytterligare ledamot samt styrelseordförande kommer att presenteras senast på stämman, varvid arvode föreslås utgå till dessa i enlighet med ovan.

Antal aktier och röster

Det totala antalet aktier i Bolaget uppgår per dagen för denna kallelse till 37 622 142 aktier och 267 122 142 röster fördelade på 25 500 000 stamaktier medförande 255 000 000 röster, 11 301 428 preferensaktier av serie A medförande 11 301 428 röster och 820 714 preferensaktier av serie B medförande 820 714 röster. Bolaget äger inga egna aktier.

Övrigt

Beslutsförslag i sin helhet framgår av denna kallelse. Kopior på kallelsen och fullmaktsformulär kommer att, utan kostnad, skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin e-postadress eller postadress.

Aktieägarna erinras om rätten att, vid extra bolagsstämman, begära upplysningar i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Halmstad den 11 september 2018

För ytterligare information

Peter Kollert, CEO, tel. +46 70 36 79 969, [email protected] 

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413