Hancap publicerar bokslutskommuniké för 2015, uppdaterar princip för och lämnar prognos samt lämnar information om pågående förvärv

Bokslutskommunikén i sammandrag

Sammanfattning andra halvåret 2015

 • Omsättning ökade med 140 Mkr till 243 Mkr (103), motsvarande 135 % 
 • Rörelseresultatet uppgick till 6 Mkr (13) 
 • EBITDA blev 13 Mkr (17) 
 • EBITDA före engångsposter blev 16 Mkr (17) 
 • Periodens resultat blev -17 Mkr (-5) 
 • Resultat per aktie blev -0,97 kr (-0,56)

Sammanfattning helåret 2015

 • Omsättning ökade med 228 Mkr till 425 Mkr (197), motsvarande 115 % 
 • Rörelseresultatet uppgick till 11 Mkr (8) 
 • EBITDA blev 24 Mkr (17) 
 • EBITDA justerat för engångsposter blev 27 Mkr (17) 
 • Periodens resultat blev -26 Mkr* (-4) 
 • Resultat per aktie blev -1,62 kr (-0,87)

* Resultatet belastats av omfattande förvärvsrelaterade finansiella engångskostnader om cirka 24 Mkr för helåret 2015.

Väsentliga händelser efter utgången av 2015
Under första kvartalet 2016 refinansierades en tidigare upptagen kortfristig finansiering med en ny kortfristig finansiering om 40 Mkr.

Prognos
Hancap har tidigare lämnat prognos för innevarande räkenskapsår samt följande räkenskapsår på omsättnings- och EBIDTA-nivå men ändrar den principen i enlighet med denna bokslutskommuniké. Från och med nu avges endast prognos för pågående räkenskapsår på omsättnings- och EBITDA-nivå.

Hancap uppskattar att den nuvarande verksamheten kommer att omsätta över 500 Mkr under 2016 med en EBITDA-marginal mellan 8-10%. Vid eventuellt slutförande av det närmast planerade förvärvet förväntas Hancaps totala omsättning uppgå till cirka 1 000 Mkr med en EBITDA-marginal om cirka 8-10 % på helårsbasis.

Information om pågående förvärv
Under 2015 upptogs en kortsiktig finansieringslösning för att genomföra ett större förvärv. På grund av en utdragen process har förvärvet ännu inte kunnat genomföras vilket har påverkat Hancaps resultat negativt till följd av omfattande finansiella engångskostnader. Hancap bedömer att det fortfarande finns goda möjligheter att fullfölja det tidigare kommunicerade förvärvet men planerar att genomföra ett annat strategiskt förvärv närmare i tiden varför fokus nu ligger på att slutföra det. Bolaget avser att offentliggöra mer information så snart bindande avtal har ingåtts.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Halmstad den 31 mars 2016

För ytterligare information
Johan Berglund, CEO, Tel: +46 73 950 13 27, [email protected]

Om Hancap
Hancap AB är ett svenskt holdingbolag som innehar de helägda dotterbolagen Santex AB, Santex System AB, Westcoast Windows AB, Seml AB, Uterumsmästarna i Sverige AB, Dalkarlarna i Ornäs AB och Mistral Gruppen AB. Dotterbolagen bildar tillsammans gruppen Hancap Consumer. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex System AB och Westcoast Windows AB sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancaps obligationer är noterade på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413