Hancap planerar ett större förvärv och en kapitalanskaffning

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") planerar att genomföra ett större förvärv av en icke namngiven part ("Målbolaget") som kommer att öka Bolagets omsättning väsentligt. Förvärvet är villkorat till att finansiering säkerställs.

Kort om Målbolaget
· Målbolaget hade 2014 en omsättning på över 800 MSEK samt en EBITDA marginal om cirka fem procent.
· Finansieringen av förvärvet är baserat på att utnyttja Bolagets finansiella tillgång i balansräkningen om 125msek, att uppta en kortsiktig skuldfinansiering om 175msek, och att emittera egna preferensaktier i Hancaps:s nyetablerade dotterbolag till saljaren om 150msek. Samt att emittera PrefA aktier.

Kort om den planerade kapitalanskaffningen
· Garanterad emission av preferensaktier av serie A ("Preferensaktien") i Hancap om cirka 50 MSEK ("Emissionen") med en övertilldelningsoption om ytterligare cirka 50 MSEK ("Övertilldelningsoptionen") där nuvarande ägare prioriteras tilldelning (tillsammans "Erbjudandet").
· Teckningskurs för Erbjudandet kommer att vara 35 SEK per Preferensaktie.
· Emissionen är fullt säkerställd genom emissionsgarantier.
· Enligt preliminär tidsplan hålls teckningsperioden i början av september 2015.
· Den kortfristiga skuldfinansieringen som Bolaget avser uppta uppgår till 175 MSEK och planeras slutföras under maj 2015.

Bakgrund och motiv
Hancap är ett svenskt holdingbolag med en tydlig förvärvsstrategi där flertalet förvärv har genomförts sedan grundandet 2011. Bolaget planerar nu att ta ett väsentligt steg framåt genom att förvärva Målbolaget och därmed skapa en ny division i Bolaget. Genom utnyttjandet av den finansiella tillgång om 125 MSEK Bolaget har i balansräkningen planerar nu Bolaget att slutföra förvärvet av Målbolaget. För genomförandet av förvärvet avser Bolaget att uppta en kortsiktig skuldfinansiering samt därefter genomföra Erbjudandet. Emissionen och den kortsiktiga skuldfinansieringen ska tillsammans möjliggöra genomförandet av förvärvet. Erbjudandet skall stärka Bolagets eget kapital i relation till den kortfristiga skuldfinansieringen som genomförs.

Preliminär tidsplan

Maj Förvärvet av Målbolaget slutförs under förutsättningen att den kortsiktiga lånefinansieringen har slutförts
30 juni Årsstämman bemyndigar styrelsen att genomföra Erbjudandet
September Teckningsperiod för Erbjudandet


Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Bolaget.

Kompletterande information
Kompletterande information om förvärvet beräknas ske i maj.

Halmstad den 23 april 2015

För ytterligare information kontakta:
Rickard Backlund, styrelseordförande tel. +46 70 655 99 60, [email protected]

Om Hancap AB
Hancap AB är ett svenskt holdingbolag som innehar de helägda dotterbolagen Santex AB, Santex System AB, Westcoast Windows AB, Seml AB, Uterumsmästarna i Sverige AB, Dalkarlarna i Ornäs AB och Mistral Gruppen AB. Dotterbolagen bildar tillsammans gruppen Hancap Consumer. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex System AB och Westcoast Windows AB sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancaps obligationer är noterade på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.

Certified Adviser
Mangold Fondkommission AB (556585-1267)
Box 55691 102 15 Stockholm
Telefon: +46 8 5030 1550
www.mangold.se


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413