Hancap offentliggör preliminärt resultat för 2017, aktuella åtgärder och orderläge

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") offentliggör härmed preliminärt resultat för helåret 2017 i förtid då styrelsen konstaterat att resultatet avviker väsentligt negativt från förväntat. Fullständig bokslutskommuniké kommer att offentliggöras enligt plan den 23 mars 2018.

Sammanfattning 

  • EBITDA för 2017 uppgår till SEK -27m och på justerad nivå SEK 20m
  • Styrelsen har beslutat att väsentligt skära ner fasadverksamheten i Danmark på grund av stora förlustprojekt
  • Order- och offertläget i Skandinaviska Glassystem är positivt inför framtiden

Preliminärt resultat för koncernen 

  • Omsättning SEK 817m
  • EBITDA SEK -27m
  • Justerat EBITDA SEK 20m (2,5% marginal jämfört med tidigare prognos om 4-5%)

Justerat EBITDA har justerats för tagna kostnader som inte kommer att påverka verksamheten löpande framöver. Justeringarna som totalt uppgår till cirka SEK 47m består av förluster i danska projekt som sålts och kontrakterats av den tidigare danska organisationen, extraordinära poster i form av avgångsvederlag, förvärvs- och finansieringskostnader samt kostnadsbesparingar som har effekt i 2018.

Som en följd av det negativa resultatet har omfattande omorganisering av dotterbolaget Skandinaviska Glassystem:s verksamhet i Danmark skett och styrelsen har beslutat att verksamheten i Danmark ytterligare ska begränsas väsentligt och endast fokusera på lönsamma nischsprojekt.

För att stödja koncernen har huvudägaren, utöver de SEK 20m som tillskjutits före årsskiftet, tillskjutit ytterligare kapital under de första månaderna 2018.

Orderläge 
Orderläget i Skandinaviska Glassystem är mycket bra med spännande projekt i bolagets mest intressanta regioner, Sverige och Norge. Skandinaviska Glassystem har även en omfattande och lovande offerstock.

Halmstad den 20 februari 2018

För ytterligare information

Rickard Backlund, Styrelseordförande, tel. +46 70 655 99 60, [email protected]

Denna information är sådan information som Hancap är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2018 kl. 17:15.

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413