Hancap meddelar att teckningsoptioner har utnyttjats och att tilldelning av nyemitterade aktier har beslutats

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") meddelar att 1 145 000 av de 1 308 571 teckningsoptioner som emitterades den 27 april 2018 har utnyttjats av Bolagets huvudägare och att styrelsen för Bolaget därmed beslutat att tilldela 1 145 000 preferensaktier av serie A till tecknaren till en kurs om 35 kronor per preferensaktie av serie A.

Teckning och tilldelning av preferensaktier av serie A
Styrelsen för Hancap har beslutat att tilldela 1 145 000 preferensaktier av serie A som tecknats i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna som emitterades den 27 april 2018. Varje preferensaktie av serie A tecknas till en kurs om 35 kronor och betalas genom kvittning av de belopp som huvudägaren har inbetalt till Bolaget.

Totalt betalas 40 075 000 kronor för de tecknade preferensaktierna av serie A, vilket kommer att öka Bolagets aktiekapital med 1 145 000 kronor, från 36 477 142 kronor till 37 622 142 kronor, genom emission av 1 145 000 nya preferensaktier av serie A. Utgivandet av preferensaktier av serie A innebär en utspädning om 3,04 procent av antalet aktier och 0,43 procent av antalet röster i Bolaget. Efter utnyttjande av 1 145 000 teckningsoptioner kvarstår 163 571 teckningsoptioner av de 1 308 571 teckningsoptioner som emitterades den 27 april 2018.

Genom teckningen stärks Bolagets egna kapital och ytterligare av de kapitaltillskott från Bolagets huvudägare som hittills är gjorda under 2018 kvittas.

Halmstad den 9 maj 2018

För ytterligare information

Rickard Backlund, Styrelseordförande, tel. +46 70 655 99 60, [email protected]

Denna information är sådan information som Hancap är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 16:15.

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413