Hancap korrigerar redovisat eget kapital i moderbolaget och koncernen per 2018-06-30

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") meddelar att den nya styrelsen och koncernledningen konstaterat att Bolaget och koncernen inte korrekt redovisat likvidtillskott från Per Helander samt hans helägda bolag ("Huvudägaren") under första halvåret 2018 i den publika halvårsrapporten per 2018-06-30.

Felaktigheten består i att likvidtillskotten från Huvudägaren tillskrivits eget kapital som aktieägartillskott när det rätteligen skulle redovisats som lån från Huvudägaren. Korrigeringen kommer att påverka eget kapital negativt med 24,3 MSEK både i Bolaget och koncernen per 2018-12-31.

Styrelsen har idag också beslutat att omgående utföra kvittningsemission om 39,9 MSEK avseende inlånade medel från Huvudägaren, vilket offentliggörs genom separat pressmeddelande idag. Bolaget kommer att emittera preferensaktier av serie A och serie B samt teckningsoptioner med rätt att teckna preferensaktier av serie A till Bolagets Huvudägare. Syftet med emissionerna är att stärka Bolagets egna kapital och emissionerna genomförs för att de likvidtillskott som Huvudägaren gjort under augusti 2018 ska kunna kvittas.

För ytterligare information

Mark Baljeu, CEO tel. +46 706268655, [email protected] 

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser

Telefon: 08-503 01 550 eller e-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Hancap är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2019 kl. 16,30.

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.  


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413