Hancap kallar till extra bolagsstämma den 14 mars 2017

Aktieägarna i Hancap AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 14 mars 2017 klockan 15.00 i Bolagets lokaler på Montörgatan 9 i Halmstad.

Rätt att deltaga och anmälan
Aktieägare som önskar delta i extra bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken onsdagen den 8 mars 2017. Aktieägare som avser delta i extra bolagsstämman ombeds vänligen att dessutom anmäla sitt deltagande till Bolaget senast onsdagen den 8 mars 2017.

Anmälan om deltagande till stämman kan göras till Bolaget på följande sätt:
e-post: [email protected], eller per brev: Hancap AB (publ), Montörg. 9, 302 62 Halmstad. Vid anmälan uppge gärna namn, person- eller organisationsnummer, stamaktieinnehav respektive preferensaktieinnehav av serie A samt serie B, adress och telefonnummer. Om aktieägaren avser att medföra ett eller två biträden till bolagsstämman bör sådant deltagande anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Ombud mm
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall registreringsbevis, eller motsvarande behörighetshandling, utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för den juridiska personen, bifogas fullmakten. Fullmakt är giltig ett år efter utfärdande, men kan vara giltig upp till fem år efter utfärdande om detta särskilt anges. En kopia av fullmakten samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på adress enligt ovan. Fullmakten i original samt registreringsbevis skall även uppvisas på bolagsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.hancap.se, samt skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom värdepappersinstitut eller annan förvaltare måste genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering, som normalt tar några dagar, skall vara verkställd senast onsdagen den 8 mars 2017 och bör därför begäras hos förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande.
  2. Val av ordföranden vid stämman.
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
  4. Val av en protokolljusterare.
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
  6. Godkännande av dagordning.
  7. Beslut om extra utdelning samt godkännande av tidigare utbetald utdelning.
  8. Beslut om ändrade villkor för utgivna teckningsoptioner (serie 1:2016/2019).
  9. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier.
  10. Avslutande av stämman.

Fullständiga kallelsehandlingar, fullmaktsformulär och förslag till beslut finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.hancap.se.

Halmstad den 28 februari 2017

För ytterligare information
Johan Berglund, CEO, tel. +46 73 950 13 27, [email protected]

Denna information är sådan information som Hancap är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017 kl. 08:30 CET.

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413