Hancap informerar om förslag till val av ytterligare en styrelseledamot vid extra bolagsstämman den 27 september 2018

Hancap informerar om förslag till val av ytterligare en styrelseledamot vid extra bolagsstämman den 27 september 2018 Som tidigare offentliggjorts i kallelsen till extra bolagsstämman den 27 september 2018 i Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") kunde förslag till val av ytterligare högst två styrelseledamöter komma att presenteras senast per dagen för stämman. Verkställande direktör i Bolaget, Peter Kollert, har blivit informerad av Hancaps huvudägare Per Helander om att han föreslår att Finn Johnsson väljs som ny styrelseordförande i Bolaget. Som en följd av att Finn Johnsson föreslås till styrelseordförande kommer det i kallelsen till extra bolagsstämman offentliggjorda förslaget avseende styrelseval bli enligt följande.

Huvudägarens, Per Helander, förslag:

  • att styrelsen ska bestå av fyra (4) ledamöter utan styrelsesuppleanter;
  • att styrelsearvode till styrelseordförande ska utgå med ett årligt belopp om 300 000 kronor. Övriga ledamöter ska erhålla 150 000 kronor vardera. Ingen ersättning ska dock utgå till av Bolaget anställd styrelseledamot. Med anledning av att en ytterligare ledamot föreslås för nyval kommer som kommunicerats i kallelsen det totala arvodet uppgå till 750 000 kronor (600 000 kronor föregående år) jämfört med 600 000 kronor om inte en ytterligare ledamot hade föreslagits;
  • att Mark Baljeu, Peter Hermansson, Anna-Carina Helander och Finn Johnsson väljs som nya styrelseledamöter; och
  • att Finn Johnsson väljs till ny styrelseordförande.

Finn Johnsson, är idag styrelseordförande i bland annat Thomas Concrete Group AB och var tidigare bland annat VD för Euroc mellan 1990 och 1995. Han var därefter VD för Mölnlycke Health Care mellan 1998 och 2005 samt var styrelseledamot mellan åren 1998 och 2010 i styrelsen för AB Volvo och från 2004 som ordförande.

"Det är en stor ära att Finn Johnsson med sin gedigna industriella erfarenhet har valt att som styrelseordförande delta i den ambitiösa vidareutvecklingen av Hancap-koncernen", säger Peter Kollert, VD för Hancap.

Halmstad den 13 september 2018

För ytterligare information

Peter Kollert, CEO, tel. +46 70 36 79 969, [email protected]

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413