Hancap flyttar fram årsstämman den 29 juni 2018 för att i stället hålla årsstämma den 30 juli 2018 och möjliggöra utdelning enligt styrelsens förslag till beslut om utdelning

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") meddelar att styrelsen har beslutat att flytta årsstämman den 29 juni 2018 för att möjliggöra beslut om utdelning vid årsstämman. Styrelsen avser att på nytt kalla aktieägarna till årsstämma den 30 juli 2018. Vidare föreslår styrelsen att årsstämman ska besluta om utdelning för preferensaktier av serie A om totalt 44 384 903 kronor.

Ändring av datum för årsstämman

Styrelsen för Hancap har beslutat att ställa in årsstämman den 29 juni 2018 och avser att sammankalla aktieägarna i Bolaget till en årsstämma som planeras hållas den 30 juli 2018. Kallelsen till årsstämman den 30 juli beräknas offentliggöras senast den 28 juni 2018.

Utdelning avseende preferensaktier av serie A

Bolaget har tidigare offentliggjort i årsredovisningen den 24 april 2018 samt genom separat pressmeddelande den 25 april 2018 och i kallelsen till årsstämman den 29 juni 2018 att någon utdelning inte skulle föreslås beslutas om vid årsstämman 2018. Utdelningen enligt Bolagets bolagsordning för preferensaktier av serie A skulle som tidigare offentliggjorts istället behandlas av aktieägarna vid en extra bolagsstämma planerad att sammankallas i augusti 2018.

För att möjliggöra ett tidigare beslut om utdelning än via en senare extra bolagsstämma, har styrelsen beslutat att flytta fram årsstämman den 29 juni 2018 för att i stället hålla den ordinarie stämman den 30 juli 2018. Styrelsen föreslår en utdelning i enlighet med Bolagets bolagsordning för preferensaktier av serie A om totalt 44 384 903 kronor. Av totalbeloppet 44 384 903 kronor utgör 39 554 998 kronor utdelningen för 11 301 428 preferensaktier för de kvartalsvisa utdelningarna med avstämningsdagar den 14 september 2018 (0,88 kronor), den 14 december 2018 (0,87 kronor), den 15 mars 2019 (0,88 kronor) och den 14 juni 2019 (0,87 kronor) och högst 572 498,50 kronor som omfattar motsvarande avstämningsdagar för högst 163 571 preferensaktier av serie A som kan tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner samt 4 257 406,77 kronor för 4 893 571 preferensaktier av serie A som emitterats och omvandlats under maj månad 2018 som har rätt att erhålla utdelning om 0,87 kronor per aktie för avstämningsdagen den 15 juni 2018.

Eftersom den ordinarie bolagsstämman i juni 2017 endast kunde besluta om kommande utdelning fram t o m juni 2018 baserat på då beräknat antal preferensaktier, har de för utdelningstillfället per 20 juni 2018 nytillkomna preferensaktierna inte kunnat inkluderats i det totala utdelningsbeloppet som finns formellt utdelningsbeslut kring. Det tidigare beslutade utdelningsbeloppet om totalt 5 717 142,36 kronor måste nu av tekniska skäl kring Euroclears administration av utdelningen, fördelas på ett större totalt antal utestående preferensaktier, vilket innebär att den ordinarie utdelningen om 87 öre per preferensaktie reduceras till 52 öre per preferensaktie. För att möjliggöra den kompletterande utdelningen om 35 öre per preferensaktie föreslår styrelsen att bolagsstämman den 30 juli 2018 även beslutar om denna tillkommande utdelning specifikt avseende resterande belopp avseende 20 juni 2018-utdelningen (exakt belopp kommer att framgå i kallelsen till årsstämman 30 juli 2018). Snarast möjligt efter bolagsstämmans beslut kommer de tillkommande 35 öre per preferensaktie att delas ut.

Fullständigt förslag till beslut om utdelning kommer presenteras i kallelsen till att hålla årsstämman per 30 juli 2018 som beräknas offentliggöras senast den 28 juni 2018.

Halmstad den 15 juni 2018

För ytterligare information

Rickard Backlund, Styrelseordförande, tel. +46 70 655 99 60, [email protected]

Denna information är sådan information som Hancap är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2018 kl. 13:00.

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413