Halvårsrapport för januari-juni 2018

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") publicerar härmed halvårsrapport för perioden januari-juni 2018.

Sammanfattning första halvåret 2018

  • Omsättningen uppgick till 412,3 Mkr (463,8)
  • Rörelseresultatet uppgick till -1,5 Mkr (-10,4)
  • EBITDA uppgick till 11,3 Mkr (2,8)
  • Justerat EBITDA uppgick till 16,7 Mkr (19,1)
  • Periodens resultat uppgick till -47,4 Mkr (-9,9)
  • Resultat per aktie uppgick till -2,88 kr (-0,84)

Kommentar från CEO
Det åtgärdspaket som genomfördes 2017 och i början av 2018 har resulterat i en tydlig vändning i fasadverksamheten. Skandinaviska Glassystem har vidtagit åtgärder både vad gäller förändring av ledning och projektprocesser. Företaget visar positivt EBITDA resultat i H1 som förväntas förstärkas under andra halvåret. Konsumentverksamheten genererar trots en svag start på året ett resultat i nivå med föregående år och förväntas också mot bakgrund av en god orderstock kunna prestera bättre under andra halvåret. Offererade framtida projekt och närstående avtalsförhandlingar visar en positiv bild av möjligheterna inför 2019.

Omsättning och resultat
Nettoomsättningen uppgick till 412 Mkr (464). Minskningen beror till största delen på en lägre beläggning inom fasadverksamheten samt en minskad försäljning i fönsterverksamhetens brittiska dotterbolag.

EBITDA uppgick till 11 Mkr (3). Ökningen består framför allt i en vändning i fasadverksamheten i Skandinaviska Glas. EBITDA justeringar har minskat till 5 Mkr (16) då projektförluster, omstruktureringskostnader och övriga engångskostnader minskat.

Finansiella kostnader -48,0 Mkr (-35,5) ökade mot bakgrund av en icke realiserad valutakursförlust mot NOK uppgående till -11 Mkr avseende företagsobligationen, samt en korrigerad avskrivningsnivå på balanserade finansieringskostnader om -1,5 Mkr.

Periodens resultat uppgick till -47,4 Mkr (-9,9). Per den 30 juni 2017 redovisade bolaget skattemässiga underskott om cirka 31 Mkr, men på grund av den negativa utvecklingen under hösten återlades dessa vid helårsbokslutet 2017.

Kassaflöde
Den operativa verksamheten genererar positivt kassaflöde i form av ett positivt EBITDA resultat, men mot bakgrund av finansiella kostnader och ett ökat rörelsekapitalbehov, framför allt genom ökade kundfordringar och lägre förskottsbetalningar, är kassaflödet från den löpande verksamheten negativt under 2018H1. Föregående år skapade implementeringen av fakturaförsäljning och förskott i stora projekt ett positivt kassaflöde från verksamheten.

De tidigare förlusterna och den svaga balansräkningen har i kombination med ovanstående skapat ett ökat tryck på likviditeten under 2018. Mot bakgrund av detta har huvudägaren tillfört kontanta tillskott som per datumet för denna bokslutskommuniké uppgår till 69,3 Mkr, utöver de 20 Mkr som tillfördes i december 2017. Styrelsen och Verkställande Direktören bedömer att det finns ytterligare behov av likviditet under 2018 för att kunna driva verksamheten vidare. Ytterligare finansiering om 25 Mkr är utlovad. Styrelsen bedömer därmed att det inte finns någon osäkerhet med avseende på koncernens fortsatta drift baserat på huvudägarens engagemang och fortsatta stöttning av koncernen.

Organisatoriska förändringar
Per den 1 juni 2018 tillträdde ny CFO Rickard Dahl samt undertecknad som CEO och utgör tillsammans med tidigare COO Anders Isaksson ny ledning i Hancap. CFO Rickard Dahl är tillika ekonomichef i Skandinaviska Glassystem AB. Med centraliserad styrning av projektkalkyl och avtal och nya processer för projektuppföljning säkerställs nu lönsamheten i projekten.

Inom konsumentverksamheten har ett nytt bolag, Santex Glas, etablerats med målsättningen att förenkla/effektivisera glasmästares och specialisters affär genom att som grossist på glas, med ett uppbyggt logistiknät och expertkunskap även kunna komplettera med Hancaps övriga produkter. Verksamheten beräknas generera positivt resultat redan innevarande år.

Nischprodukter som affärsidé
Koncernens inriktning mot väldefinierade, byggrelaterade nischprodukter med industriell tillverkning som effektiviserar byggprocesserna och har energibesparande och miljöriktiga lösningar, ger unika möjligheter för framtida utveckling. En övervägande volym till renoveringsarbeten och offentliga byggnader ger också en lägre exponering mot nybyggnation av bostäder, vilket är en fördel i nuvarande konjunkturläge.

Koncernen behöver dock fortfarande komma igenom likviditetsutmaningarna, stärka sin balansräkning och finna möjliga synergier för att bevisa sin vändning och utvecklingspotential.

Förvärvsplaner
De tidigare aviserade förvärvsplanerna avses att fullföljas så snart det är praktiskt möjligt.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Halmstad den 21 augusti 2018

För ytterligare information
Peter Kollert, CEO, tel. +46 70 367 99 69, [email protected]

Denna information är sådan information som Hancap är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018 kl. 09:00.

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413