Förtydligande angående rörelsekapital i Hancap

Hancap AB (publ) förtydligar härmed tidigare pressmeddelande rörande kapitalstruktur

En ny styrelse tillträdde i Hancap AB den 27 september 2018. Samtidigt skedde en väsentlig likviditetsförsämring som skapade ett större kapitalbehov än det tidigare beräknade huvudsakligen p g a ojämnt kassaflöde i fasadverksamhetens projekt. Den operativa lönsamheten har stabiliserats och beräknas ej orsaka ytterligare kapitalbehov.

Styrelsen har mot denna bakgrund i nära samarbete med huvudägaren haft ett stort antal möten och utfört ett intensivt arbete för att dels säkerställa den kortsiktiga finansieringen samt att dels bereda en ny kapitalstruktur som innebär ett stärkt eget kapital och en minskad skuldsättning. Delar av detta arbete är nu mycket nära att kunna realiseras.

Det kortsiktiga finansieringsbehovet om 50 mkr bedöms kunna säkerställas inom två veckor och säkra ett rörelsekapital under tre månader och samtidigt utgöra grunden för en långsiktigt säkrad likviditet i kombination med andra strukturåtgärder. Det nuvarande rörelsekapitalet beräknas täcka den närmaste månadens behov.

Bolaget arbetar i övrigt med att på olika sätt ytterligare stärka den operativa grunden för den framtida verksamheten. Två större projekt har nu säkrats till Skandinaviska Glassystem med ett samlat ordervärde om ca 180 mkr genom att huvudägaren gentemot beställaren accepterat att ingå ett garantiåtagande avseende dessa två projekt. Det första projektet avses signeras under de närmaste dagarna.

Halmstad den 28 november 2018

För ytterligare information
Peter Kollert, CEO tel. +46 70 367 99 69, [email protected] 

Denna information är sådan information som Hancap är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2018 kl. 09:15.

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413