Bokslutskommuniké 2017 för Hancap

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") publicerar härmed bokslutskommuniké för 2017.

Sammanfattning juli - december 2017

  • Omsättningen uppgick till 333,4 Mkr (433,5)
  • Rörelseresultatet uppgick till -48,0 Mkr (1,7)
  • EBITDA uppgick till -34,9 Mkr (8,9)
  • Justerat EBITDA uppgick till -4,3 Mkr (30,6)

Sammanfattning januari - december 2017

  • Omsättningen uppgick till 797,2 Mkr (762,6)
  • Rörelseresultatet uppgick till -58,4 Mkr (-1,7)
  • EBITDA uppgick till -32,1 Mkr (12,5)
  • Justerat EBITDA uppgick till 14,8 Mkr (50,0)

Kommentar från VD

Vi har under 2017 och fortsatt i början av 2018 fått vidtaga större åtgärder för att förbättra lönsamheten i vår projektverksamhet. Under 2017 levererade vi ett resultat som i sin helhet var en stor besvikelse i enlighet med det som kommunicerats tidigare. Det som drabbats mest negativt är den danska projektverksamheten i Skandinaviska Glassystem. Nedskrivningar och avsättningar i 2017 års resultat innebär att projektportföljen numera anses sund. Konsumentbolagen inom fönster och uterum levererade däremot 2017, ett historiskt sett mycket bra resultat.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Den 20 februari 2018 kommunicerades ett preliminärt resultat för koncernen på grund av att styrelsen kunde konstatera att resultatet var negativt avvikande mot vad som hade förväntas. I samband med denna kommunikation kommunicerades även att huvudägaren till bolaget har tillfört kapital för att stärka koncernen efter ett förlusttyngt år 2017. Huvudägaren har garanterat att stödja koncernen med 50 Mkr fram tills april månad 2018 vilket inbetalats löpande enligt överenskommen plan med styrelsen.

Den fullständiga bokslutskommunikén finns bifogad detta pressmeddelande samt kan även hämtas från www.hancap.se.

Halmstad den 23 mars 2018

För ytterligare information

Johan Berglund, CEO, tel. +46 73 950 13 27, [email protected]

Denna information är sådan information som Hancap är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 mars 2018 kl. 13:30.

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413