Bokslutskommuniké 2016 för Hancap AB (publ) samt prognos för 2017

Hancap AB (publ) ("Hancap" eller "Bolaget") publicerar härmed bokslutskommuniké för 2016 samt lämnar prognos för 2017.

Sammanfattning andra halvåret 2016 proforma*

 • Omsättningen uppgick till 434 Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 24,9 Mkr. 
 • EBITDA blev 30,6 Mkr.

Sammanfattning helåret 2016 proforma*

 • Omsättning uppgick till 881 Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 37,2 Mkr.
 • EBITDA blev 50,0 Mkr

Sammanfattning andra halvåret 2016

 • Omsättning ökade med 191 Mkr till 434 Mkr (243), motsvarande 79 % 
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 Mkr (-96) 
 • EBITDA blev 7 Mkr (-90) 
 • Periodens resultat blev -59 Mkr (-117) 
 • Resultat per aktie blev -2,72 kr (-0,97)

Sammanfattning helåret 2016

 • Omsättning ökade med 338 Mkr till 763 Mkr (425), motsvarande 80 % 
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 Mkr (-91) 
 • EBITDA blev 11 Mkr (-79) 
 • Periodens resultat blev -118 Mkr (-126) 
 • Resultat per aktie blev -5,31 kr (-5,54)

*Proforma inkluderar resultat från förvärvat bolag för hela 2016, samt har justerats för extraordinära kostnader relaterade till projekt som inte är att betrakta som normalt drift.

Kommentar från CEO
Hancap arbetar intensivt med att fortsätta förädlingen av koncernens bolag till att erbjuda nischrelaterade lösningar och produkter till kommersiellt byggande och privata konsumenter. Arbetet kom under 2016 in i en fas där ledningen på såväl koncernnivå som i respektive bolag förstärktes med personer med lång erfarenhet av restrukturering, marknadsföring och försäljning.

En djupare analys under slutet av 2016 har påvisat effektiviseringsmöjligheter som gör att ett åtgärdsprogram genomförts i syfte att förfina och förstärka koncernens operativa verksamhet såväl inom konsumentsidan som inom fasadsidan. Under genomlysningen uppdagades bland annat brister i ett par projekt som pågått under hela 2016 varvid resultatet har belastats med extraordinära kostnader som ej bör betraktas som normal drift, och därmed utgör en stor del av skillnaden mellan proforma och resultat för 2016.

Prognos
Prognosen (proforma) för 2016 var att nå cirka 1 miljard i omsättning med 8 % EBITDA, varpå utfallet var en omsättning om 881 Mkr med 5,6 % EBITDA.

För 2017 är helårsprognosen att passera 1 miljard kronor i omsättning med intakt EBITDA mål på 8-10 %.

Den fullständiga bokslutskommunikén finns bifogad detta pressmeddelande samt kan även hämtas från www.hancap.se.

Halmstad den 31 mars 2017

För ytterligare information
Johan Berglund, CEO, tel. +46 73 950 13 27, [email protected]

Denna information är sådan information som Hancap är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2017 kl. 18:00.

Hancap är ett svenskt holdingbolag som består av två divisioner, Hancap Facade och Hancap Consumer. Hancap Consumer består av de helägda dotterbolagen Santex, Westcoast Windows, Seml, Uterumsmästarna, Dalkarlarna och Mistral Gruppen. Hancap Facade består av Mistral Energi och Skandinaviska Glassystem. Hancap Consumer har med Sverige som bas genom bolagen Santex och Westcoast Windows sedan 30 år tillverkat fönster och uterum för främst de nordiska marknaderna, Storbritannien, Schweiz och Tyskland. Hancap Facade har genom Skandinaviska Glassystem sedan 20 år utvecklat, producerat och installerat fasadlösningar till större fastigheter. Hancap har ett obligationslån noterat på Nasdaq First North Bond Market och Bolagets preferensaktie av serie A är noterad på Nasdaq First North. Certified Adviser samt likviditetsgarant är Mangold Fondkommission AB (www.mangold.se) tel.: +46 8 5030 1550.


Om Hancap

Webbplats
www.hancap.se
Bransch
Konstruktion och material

Prenumerera

Få löpande information från Hancap via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat ISIN-kod SE0006881413