Lipum AB - 8 april sista teckningsdag avseende nyemission av units - inför ansökan om notering på Nasdaq First North Growth Market

I morgon, den 8 april, är sista teckningsdagen i noteringsaktuella Lipum AB, som har sitt säte i Umeå och grundades år 2010. Bolaget utvecklar ett biologiskt läkemedel för behandling av kroniska inflammatoriska sjukdomar. Till grund för utvecklingen ligger omfattande forskning vid enheten för pediatrik vid Umeå Universitet, bedriven av professor Olle Hernell, docent Susanne Lindquist och professor Lennart Lundberg.

Det var forskning kring det ammade barnets näringsupptag från bröstmjölk som ledde till upptäckten av proteinet Bile Salt-Stimulated Lipase (BSSL) och dess betydelse för spjälkning av bröstmjölkens fett. När man långt senare även fann BSSL i cirkulationen och undersökte dess ursprung gjordes upptäckten att det finns ett samband mellan proteinet och förekomsten av inflammation.

BSSL:s roll vid inflammation har sedan bland annat verierats i fyra olika och väletablerade djurmodeller för artrit i mus och råtta. Om man framkallar inflammation hos dessa så blir de som tillförs en anti-BSSL antikropp signikant mindre sjuka än kontroller som inte får antikropp. Vidare har det i olika studier visats att möss som saknar genen för proteinet BSSL, så kallade knock-out möss, är skyddade från att utveckla artrit, respektive får betydligt mindre kolit i en inflammatorisk tarmsjukdomsmodell, än vildtypsmöss som har normala halter av BSSL. Detta ger ett starkt stöd för idén att kunna behandla inflammation genom blockering av proteinet och Lipum har därför utvecklat läkemedelskandidaten SOL-116 som är en terapeutisk antikropp optimerad för att blockera BSSL.

Bolagets plan är att så snabbt som möjligt testa SOL-116 i en klinisk Fas Ib-studie på patienter med RA. Parallellt med utvecklingsarbetet för att nå fram till resultat från en sådan klinisk prövning är planen att genomföra fördjupade prekliniska studier på ytterligare utvalda indikationer. Dessa omfattar då till exempel inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) där mycket intressanta resultat tidigare har erhållits vid studier på möss. Sammantaget bedöms detta arbete resultera i en portfölj av data som öppnar för samarbeten med större läkemedelsbolag kring den fortsatta kliniska utvecklingen av SOL-116 efter Fas I.

Lipums kliniska utvecklingsplan är dock utformad så att det ska vara möjligt att söka särläkemedelsstatus och med egna resurser fullfölja hela vägen fram till ett marknadsgodkännande av ett läkemedel för behandling av barn som har JIA.

Emissionslikviden avses i huvudsak användas enligt följande fördelning:

cGMP-produktion av SOL-116 och beredning till klinisk prövning: 42%
Toxikologi- och säkerhetsstudier: 25%
Klinisk Fas I studie, förberedelser och start: 8%
Prekliniska studier: 8%
Övriga kostnader: 17%

Erbjudandet i sammandrag

Teckningstid: 25 mars 2021 till och med 8 april 2021.

Erbjudandets storlek: 2 380 000 Units, motsvarande vid full teckning 75,6 MSEK före emissionskostnader. Därutöver har styrelsen möjlighet att vid överteckning ge ut ytterligare 315 000 Units, så kallad övertilldelning, vilket kan öka emissionsbeloppet med maximalt cirka 10 MSEK.

Unit: En (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption (TO1).

Teckningskurs: 31,80 SEK/Unit, motsvarande en värdering (före Erbjudandet) om cirka 75 MSEK.

Teckningsoptioner (TO1): Två (2) teckningsoptioner ger rätt att under perioden 1-31 augusti 2022 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en kurs om 45,00 SEK.

Listning: Bolaget avser att ansöka om listning av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 vid Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag förväntas bli, förutsatt godkänd ansökan, den 22 april 2021.

Teckningsåtaganden: Totalt 57,2 MSEK, motsvarande 75,5 procent av Erbjudandet.

Lock-up: Sammanlagt är aktieägare som representerar 89,9 procent av samtliga röster och kapital före Erbjudandet föremål för någon form av lock-up från första dag för handel.

Prospekt och anmälan

För fullständig information om Erbjudandet hänvisas till prospektet. Prospektet är godkänt och registrerat av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Lipums webbplats, www.lipum.se, G&W Fondkommissions webbplats, www.gwkapital.se, och på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. Anmälan för allmänheten i Sverige kan göras via Nordnets internettjänst (www.nordnet.se) och Avanzas internettjänst (www.avanza.se). Prospektet finns också tillgängligt via Nordnets hemsida.

Aktuella presentationer samt övrig information:

Se länk till Bolagets hemsida, www.lipum.se.

Rådgivare
G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Lipum i samband med Erbjudandet och kommer att vara Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market, förutsatt godkänd listningsansökan. HWF Advokater AB är legal rådgivare till Lipum i samband med Erbjudandet. Nordnet Bank AB är Selling Agent. Aktieinvest FK AB är emissionsinstitut.

Om Lipum AB
Lipum AB (publ) är ett biofarmaceutiskt bolag specialiserat på upptäckt och utveckling av ny behandling för kroniska inflammatoriska sjukdomar. Läkemedelskandidaten SOL-116 är en humaniserad antikropp som ska ge säkrare och effektivare behandling genom att blockera en tidigare förbisedd målmolekyl (BSSL) i immunförsvaret. SOL-116 är i sen preklinisk fas med lovande data för den sällsynta sjukdomen barnreumatism och för ledgångsreumatism. Lipum utvärderar även en rad andra inflammatoriska sjukdomar med stort medicinskt behov. Bolaget har hög mognadsgrad i operationella samt administrativa processer och är väl förberett för nästa tillväxtfas. Lipum har sin verksamhet i Umeå som är ett av Sveriges framstående life science kluster. Bolagets upptäckt har fått internationell uppmärksamhet och ett stort Horizon 2020 bidrag från EU.

Om G&W Fondkommission
G&W Fondkommission är en oberoende fondkommissionärsfirma, grundad 1998, som står under Finansinspektionens tillsyn och tillhandahåller tjänster inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. G&W Fondkommissions Corporate Finance avdelning är en av de ledande aktörerna och specialiserad på att tillhandahålla kvalificerade rådgivningstjänster åt mindre och medelstora företag vad gäller kapitalanskaffning, börsnotering, förvärv och fusioner samt IR och kommunikation. G&W agerar även som Certified Adviser åt bolag noterade på Nasdaq First North Stockholm, samt som mentor åt bolag listade på NGM. För mer information, se www.gwkapital.se.


Om G&W Fondkommission

Webbplats
www.gwkapital.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från G&W Fondkommission via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat