Läkemedelsbolaget Elicera Therapeutics noteras, teckning 24 maj till 8 juni inför listning

Första handelsdag 11 juni på Nasdaq First North Growth Market förutsatt slutligt godkännande.

Detta är Elicera Therapeutics AB

Göteborgsbaserade läkemedelsutvecklaren Elicera Therapeutics verkar inom immunonkologi, där bolaget utvecklar en portfölj av läkemedelskandidater som hjälper kroppens immunförsvar i kampen mot olika former av cancer. Bolaget söker sig nu till börsen för att driva vidare utvecklingen av sina kandidater och därtill sin teknologiplattform iTank, vilken kan nyttjas av även andra läkemedelsbolag i ev. kommande samarbeten med goda intäktsmöjligheter.

Immunonkologi är ett stort och lovande område inom cancerbehandling. Cell- och genterapibolaget Elicera Therapeutics är ett av många bolag som verkar inom området, där bolaget utvecklar immunonkologilösningar som i huvudsak baseras på två olika terapier:

Onkolytiska virus (OV), samt CAR T-celler (chimeric antigen receptor T-cells).

Kort beskrivet är OV ett virus som specifikt replikerar sig i och dödar cancerceller, men som inte påverkar friska celler. CAR T-celler å sin sida är genmodifierade T-celler som tagits fram för att förstöra cancerceller. CAR T-cellsbehandling utsågs 2018 till "Advance of the year" av ASCO, en av världens största cancerorganisationer, på grund av sin förmåga att bota en stor andel av tidigare mycket svårbehandlade patienter med olika typer av blodcancer. Idag finns fem marknadsgodkända CAR T-celler för behandling av blodcancer men ännu har ingen CAR T-cell godkänts för behandling av någon solid tumör, vilket Elicera hoppas kunna ändra på genom sin teknologi.

Elicera är det enda bolaget i Sverige, och ett av mycket få bolag i Europa, som utvecklar CAR T-celler. I Eliceras utvecklingsportfölj hittar man för närvarande fyra projekt där två utvecklar onkolytiska virus och två är CAR T-cellsprojekt. Elicera tar sikte på neuroendokrina tumörer med ELC-100 OV-projektet. ELC-100, det av Eliceras projekt som avancerat längst, utvecklas för behandling av neuroendokrina tumörer (NET), en allvarlig typ av hormonproducerande tumörer som oftast uppstår i mag-tarmkanalen eller i lungorna. År 2017 levde cirka 450 000 människor med NET i de sju största läkemedelsmarknaderna, d.v.s. USA, Japan, Frankrike, Tyskland, England, Italien och Spanien, tillsammans kallade 7MM, en förkortning av engelskans "seven major markets". Marknaden för NET värderades 2017 till totalt cirka 3,6 miljarder USD. ELC-100-projektet fick stor uppmärksamhet efter en artikel i brittiska The Telegraph, varpå en crowdfunding-kampanj drogs i gång för att få in medel till utvecklingen. En av de största donatorerna var oljemannen Vince Hamilton, som själv drabbats av NET. Som tack för hans donation gav man ELC100 namnet AdVince efter honom. Elicera genomför just nu en klinisk fas I/II-studie i samarbete med Uppsala Universitet för att utvärdera säkerheten i ELC-100 och få en första indikation på kandidatens effekt. I dagsläget har 7 av totalt 12 patienter doserats i studiens första steg, som väntas pågå fram till andra halvan av 2022. Hittills har man rapporterat partiell respons från en av de behandlade patienterna.

Vd har ordet

Eliceras fokusområde är så kallad immunonkologi, det vill säga terapi mot cancer som bygger på att använda patientens immunförsvar mot tumörer. Fältet har potential att revolutionera sättet vi behandlar cancer. Det är en snabbt växande marknad som bedöms uppgå till cirka 150 miljarder USD i värde omkring 2025. Vi ser en möjlighet att positionera bolaget som en betydelsefull spelare med effektiva immunterapier som med fördel också kan kombineras med andra läkemedelsbolags produkter. Eliceras läkemedelskandidater baseras på mångårig forskning utförd av professor Magnus Essands forskargrupp på Uppsala universitet; ett viktigt arbete som har genererat intresse från så väl media som allmänheten och resulterat i flera utmärkelser och stora forskningsbidrag. Detta har inneburit att teamet har haft möjlighet att under många år utveckla flera av bolagets nuvarande läkemedelskandidater och även påbörja kliniska studier med hjälp av forskningsmedel. Vi är oerhört tacksamma för det betydelsefulla stöd som har gjort det möjligt för oss att nu lyfta blicken och projekten ut ur den akademiska miljön och gå mot en kommersiell utvecklingsfas. - Jamal El-Mosleh, vd Elicera Therapeutics

Erbjudandet i sammandrag

Emissionsbelopp vid full teckning Erbjudandet omfattar högst 6 500 000 Units, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption, motsvarande en emissionslikvid om 52 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att genom en riktad emission erbjuda upp till ytterligare 1 250 000 Units motsvarande ytterligare 10 MSEK före avdrag för emissionskostnader, så kallad Övertilldelning. Teckningskursen är 8 SEK per Unit, det vill säga 8 SEK per aktie. Teckningsoptionerna (TO1) erhålls vederlagsfritt. Lösenkursen för optionen är 11,60 SEK för en (1) ny aktie med stöd av två (2) teckningsoptioner (TO1) under perioden 1-30 november 2022.

Teckning

Teckningstiden för Units är 24 maj till 8 juni 2021. Om styrelsen beslutar att förlänga teckningstiden för Erbjudandet kommer detta att meddelas genom pressmeddelande senast den 8 juni 2021. OBS: Olika banker kan ha tidigare dag och tid som sista dag för anmälan om deltagande i emissionen. Nordnet Bank AB är Selling Agent avseende transaktionen. Aktieinvest Fondkommission AB är utsett emissionsinstitut.

Teckning kan göras via Nordnet och Avanza, samt de banker/ förvaltare som möjliggör för sina kunder att teckna i emissionen.

Notering

Noteringen av aktien är preliminärt 11 juni på Nasdaq First North Growth Market, förutsatt slutligt godkännande för upptagande till handel. Bolaget har erhållit teckningsåtaganden från ankarinvesterare bestående av befintliga ägare och externa investerare uppgående till cirka 33 MSEK, vilket motsvarar cirka 64 procent av Erbjudandet.

Lock-up

Aktieägare i Bolaget som innehar mer än 84 procent av aktierna och rösterna i Bolaget, inkluderande samtliga av Bolagets styrelseledamöter och Bolagets ledande befattningshavare, har åtagit sig gentemot G&W Fondkommission att inte sälja eller på annat sätt överlåta aktier i Bolaget under en period om 365 dagar efter noteringen av Bolagets aktier på First North (s.k. "lock-up").

Prospekt och anmälan

För fullständig information om Erbjudandet hänvisas till prospektet. Prospektet är godkänt och registrerat av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Eliceras webbplats, www.elicera.se, G&W Fondkommissions webbplats, www.gwkapital.se, och på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se. Prospektet finns också tillgängligt via Nordnets hemsida samt emissionsinstitutet Aktieinvest www.aktieinvest.se. Anmälan för allmänheten i Sverige kan göras via Nordnets internettjänst (www.nordnet.se) och Avanzas internettjänst (www.avanza.se).

Aktuella presentationer:

Se länk till Bolagets hemsida, www.elicera.com/events

Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till Elicera i samband med Erbjudandet och kommer att vara Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Advokatfirman Delphi är legal rådgivare till Elicera i anledning av Erbjudandet. Nordnet Bank AB är Selling Agent, emissionsinstitut är Aktieinvest avseende Erbjudandet.

Om G&W Fondkommission

Webbplats
www.gwkapital.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från G&W Fondkommission via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat