I dag inleds teckningsperioden i dLabs nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

I dag, den 8 mars 2021 inleds teckningsperioden i Dlaboratory Sweden AB:s nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Teckningsperioden löper till och med den 26 mars 2021. Vid fulltecknad emission tillförs dLab högst cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden om cirka 35,5 MSEK, motsvarande cirka 71 procent av den totala emissionslikviden, från styrelse, ledning, befintliga aktieägare och externa investerare.

DlLaboratory Sweden AB (publ) ("dLab" eller "Bolaget") är ett svenskt SaaS-bolag som erbjuder realtidsövervakning och optimering av elnät till operatörer och ägare. Bolaget har ett starkt fäste på den svenska energimarknaden och står inför en internationell expansion av sitt kunderbjudande som omfattar hårdvara, mjukvara, molnbaserad datalagring och patenterade algoritmer.

dLab erbjuder en IT-baserad plattform för insamling, analys och presentation av tillståndsinformation för att driva och utveckla framtidens elnät. Bolagets lösningar möjliggör proaktivt underhållsarbete och ökad leveranssäkerhet med färre avbrott. dLab är sprunget ur forskning vid den tekniska institutionen på Lunds Universitet. Forskningsprojektet bolagiserades 2010 och verksamheten har bedrivits kommersiellt sedan 2015. Idag arbetar 13 personer på Bolaget motsvarande cirka 10 heltidstjänster. Bolaget har påbörjat sin internationella expansion med pilotprojekt i Finland och Indonesien men för initiala diskussioner i fler länder.

På Bolagets kundlista finns välrenommerade elnätsföretag såsom E.ON, Ellevio och Kraftringen. De anställda har väl diversifierade bakgrunder från olika sektorer såsom mjukvara, finans samt erfarenhet av att kommersialisera och sälja högteknologiska produkter på global basis. dLab erbjuder ett antal analystjänster baserade på en patenterad algoritm som omvandlar elnätsdata till användbar inför både operativ och strategisk verksamhet. Tjänsterna gör det möjligt för elnätsbolag att minska avbrotten, effektivisera verksamheten och få överblick över elnätets hälsostatus.

dLab genomför nu en nyemission av aktier om cirka 50 MSEK inför en planerad notering på Nasdaq First North Growth Market. Emissionslikviden är avsedd främst för att skala upp marknads- och sälj-organisationen och den internationella expansion som Bolaget ser framför sig. Därutöver till fortsatt utveckling och produktion.

Erbjudandet riktar sig till såväl institutionella investerare som allmänheten i Sverige och omfattar högst 6 289 308 units, bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption vardera, motsvarande en emissionslikvid om cirka 50 MSEK före emissionskostnader. Vid stor efterfrågan har styrelsen möjlighet att emittera ytterligare högst 1 257 862 units, vilket kan inbringa ytterligare emissionslikvid om cirka 10 MSEK före emissionskostnader, genom så kallad övertilldelning.

Av den totala emissionslikviden om cirka 50 MSEK vid full teckning kommer nettobehållningen att till cirka 40 procent användas för finansiering av internationell expansion, cirka 30 procent till produktion och utveckling, cirka 25 procent till marknads- och säljorganisation, samt cirka 5 procent till allmänna bolagsändamål.

Enligt styrelsens bedömning kommer kapitaltillskottet som tillförs att säkra drift för åtminstone 12 månader efter tilltänkt första dag för listning, förutsatt att erbjuandet blir fulltecknat. En eventuell övertilldelning möjliggör ytterligare buffert för utökade satsningar. Eventuell likvid från utnyttjande av de teckningsoptioner som ingår i varje unit kommer att användas för fortsatt internationell expansion och för att utveckla dLabs marknadsorganisation.

Erbjudandet i sammandrag

Teckningsperiod: 8 mars 2021 - 26 mars 2021. Teckning kan ske via Nordnet och Avanza, samt via inlämning av anmälningssedel till emissionsinstitutet Hagberg & Aneborn Fondkommission.
Emissionskurs: 7,95 SEK per unit, vilket motsvarar en teckningskurs per aktie om 7,95 SEK. Detta innebär en pre-money värdering om ca 82,5 MSEK. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Unit: Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att under perioden 1-30 september 2022 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 11,10 SEK.
Likviddag: Likvid ska finnas tillgänglig hos Nordnet per den 26 mars 2021, och per den 25 mars 2021 vid teckning hos Avanza. Avseende teckningar via emissionsinstitutet ska likviden vara Hagberg & Aneborn tillhanda per den likviddag som framgår av utsända avräkningsnotor (preliminär likviddag är den 7 april 2021).

Teckningsåtaganden

Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden uppgående till cirka 35,5 MSEK, motsvarande cirka 71 procent av erbjudandet, som erhållits från ett konsortium av investerare, innefattande ett antal befintliga aktieägare (däribland styrelseledamöter och ledande befattningshavare) och externa investerare.

Prospekt och anmälan

För fullständig information om Bolaget och erbjudandet hänvisas till prospektet, som är godkänt och registrerat av Finansinspektionen och offentliggjort den 4 mars 2021. Prospektet finns tillgängligt på dLabs webbplats, www.dlaboratory.com, G&W Fondkommissions webbplats, www.gwkapital.se och på Finansinspektionens webbplats, www.fi.se, samt via www.hagberganeborn.se. Anmälan för allmänheten i Sverige kan göras via Nordnets internettjänst (www.nordnet.se) och Avanzas internettjänst (www.avanza.se). Prospektet finns också tillgängligt via Nordnets hemsida.

Planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen för dLab avser att ansöka om notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO1 på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag är preliminärt bestämd till den 21 april 2021.

Lock-up

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare som äger aktier i Bolaget, samt vissa befintliga aktieägare, har ingått lock-up-avtal som löper under en period om 12 månader från och med första handelsdag. Lock-up-åtaganden omfattar cirka 29 procent av samtliga utestående aktier i Bolaget vid full teckning i Erbjudandet.

Rådgivare

G&W Fondkommission är finansiell rådgivare till dLab i samband med emissionserbjudandet och kommer att vara Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare till dLab. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB utgör emissionsinstitut. Nordnet Bank AB agerar som utsedd Selling Agent i samband med erbjudandet.

För mer information om dLab, vänligen kontakta:

Erik Severin, VD
Telefon: +46 734-12 65 24
E-post: [email protected]

För mer information om emissionen och noteringen, vänligen kontakta:

G&W FONDKOMMISSION
Tel: 08-503 000 50

www.gwkapital.se

Om G&W Fondkommission: G&W Fondkommission är en oberoende fondkommissionärsfirma, grundad 1998, som står under Finansinspektionens tillsyn och tillhandahåller tjänster inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. G&W Fondkommissions Corporate Finance avdelning är en av de ledande aktörerna och specialiserad på att tillhandahålla kvalificerade rådgivningstjänster åt mindre och medelstora företag vad gäller kapitalanskaffning, börsnotering, förvärv och fusioner samt IR och kommunikation. G&W agerar även som Certified Adviser åt bolag på Nasdaq First North Growth Market Stockholm, samt som Mentor åt bolag på NGM Nordic SME. E-post: [email protected]

Om G&W Fondkommission

Webbplats
www.gwkapital.se
Bransch
Finansiella tjänster

Prenumerera

Få löpande information från G&W Fondkommission via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat