Fosielund Holding AB förvärvar aktier i Hövding Sverige AB (publ) och meddelar avsikt att fullfölja sin budplikt

Detta pressmeddelande utgör inte ett offentligt uppköpserbjudande eller annars ett erbjudande om att förvärva aktier.

Fosielund Holding AB förvärvar aktier i Hövding Sverige AB (publ) och utlöser därmed budplikt. Fosielund Holding AB avser att fullfölja sin budplikt och att erbjuda 21 kronor kontant för varje utestående aktie i Hövding Sverige AB (publ).

Fosielund Holding AB, org.nr 556140-5167 ("Fosielund Holding") har idag förvärvat 5 031 aktier i Hövding Sverige AB (publ), org.nr 556708-0303 ("Hövding") till ett pris om 17,6307 kronor per aktie. Efter förvärvet äger Fosielund Holding, tillsammans med Joel Eklund (närstående i enlighet med I.3 i Takeover-reglerna), mer än 30 procent av aktierna och rösterna i Hövding. Fosielund Holding äger 7 999 031 aktier och Joel Eklund äger 320 000 aktier i Hövding.

Genom förvärvet utlöses budplikt, vilket innebär att Fosielund Holding är skyldig att offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier i Hövding inom fyra veckor från förvärvet, alternativt avyttra så många aktier så att aktieinnehavet representerar mindre än tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Hövding.

Fosielund Holding avser att fullfölja sin budplikt och kommer att offentliggöra detta genom ett separat pressmeddelande. Fosielund Holding avser att erbjuda 21 kronor kontant för varje utestående aktie i Hövding.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joel Eklund, 040-6701100, [email protected]

Detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 december 2021 klockan 18:20.

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om förvärv av aktier. Den som passerar budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i ett bolag med aktier upptagna till handel på en handelsplattformar måste, i enlighet med III.1 i Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning från den 1 januari 2021 ("Takeover-reglerna"), offentliggöra att budpliktsgränsen passerats. Detta pressmeddelande utgör ett sådant offentliggörande.


Om Fosielund Holding

Prenumerera

Få löpande information från Fosielund Holding via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat