REGMAR

Fosielund Holding AB förlänger acceptfristen i tidigare offentliggjort budpliktserbjudande till aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ) till den 15 februari 2022

Fosielund Holding AB ("Fosielund Holding") lämnade den 13 januari 2022 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Hövding Sverige AB (publ) ("Hövding") enligt reglerna om budplikt ("Erbjudandet"). Fosielund Holding meddelar idag att acceptfristen för Erbjudandet förlängs till den 15 februari 2022.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Enligt tidigare offentliggöranden avslutas acceptfristen för Erbjudandet idag den 8 februari 2022. För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet att överlåta sina aktier till Fosielund Holding förlängs acceptfristen för Erbjudandet till och med den 15 februari 2022. Fosielund Holding förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet. En eventuell förlängning av acceptperioden kommer inte att medföra en fördröjning av utbetalning av vederlag till de aktieägare som redan accepterat Erbjudandet.

Utbetalning av vederlag till de aktieägare som har accepterat Erbjudandet har genomförts under acceptfristen i takt med att aktieägare accepterat Erbjudandet och kommer att fortsätta under den förlängda acceptfristen. Utbetalning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet under den förlängda acceptfristen beräknas kunna påbörjas under acceptfristen i takt med att aktieägare accepterar Erbjudandet.

Under den förlängda acceptfristen gäller samtliga övriga i erbjudandehandlingen angivna villkor.

Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare till Fosielund Holding i Erbjudandet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joel Eklund, 040-6701100, [email protected]

Detta pressmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2022 klockan 19.30.

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

Distribution av detta pressmeddelande och andra dokument hänförliga till Erbjudandet kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner eller påverkas av lagar i sådana jurisdiktioner. Exemplar av detta pressmeddelande skickas således inte, och får inte skickas, eller på annat sätt vidarebefordras, distribueras eller sändas, inom, in i eller från någon sådan jurisdiktion. Därför måste personer som mottar detta pressmeddelande (inklusive, men inte begränsat till, förvaltare, förmyndare och panthavare) och som är underkastade lagarna i en sådan jurisdiktion, informera sig om, och iaktta, eventuella tillämpliga lagar och regler. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i en sådan jurisdiktion. Fosielund Holding avsäger sig, i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag, allt ansvar för personers eventuella överträdelser av sådana bestämmelser.

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i något land där Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd vidtas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

www.fosielundholding.se


Om Fosielund Holding

Prenumerera

Få löpande information från Fosielund Holding via e-post.

Handelsinformation

Marknad Onoterat