REGMAR

VD-BYTE I FIREFLY AB (PUBL)

VD Lennart Jansson meddelar sin avgång

Fireflys VD Lennart Jansson har i dag meddelat styrelsen att han önskar avgå som VD i samband med Fireflys årsstämma den 7 maj 2024. Styrelsen har beslutat att utse bolagets chef för affärsområdet Industriapplikationer Anders Bergström till ny VD från samma datum.

Lennart Jansson anställdes i Firefly AB (Firefly) 1980 och utsågs till VD år 2000. Under åren som VD har bolagets omsättning ökat från 38 Mkr till mer än 450 Mkr och lönsamheten förbättrats signifikant. Antalet anställda har samtidigt växt från 20 personer till drygt 140 och produktportföljen breddats genom egen utveckling samt utvalda teknikförvärv inom flamdetektering och gassensorer.

Avsikten är att Lennart Jansson ska kvarstå som ledamot av Fireflys styrelse och vid behov agera rådgivare åt bolaget i frågor av strategisk karaktär rörande till exempel geografisk expansion, förvärv och teknisk utveckling.

"Lennarts bidrag till Fireflys utveckling kan inte överskattas. Hans tekniska kompetens i kombination med ett utpräglat sinne för affärer och ett starkt ledarskap har varit grunden för Fireflys positiva utveckling. Vi aktieägare är honom stort tack skyldig. Jag är också tacksamför att vi fortsatt kommer att kunna tillgodogöra oss hans kunskap och erfarenhet i styrelsearbetet och i rollen som rådgivare" säger Erik Mitteregger, styrelseordförande och bolagets största aktieägare.

Anders Bergström anställdes i Firefly 1990, utsågs till försäljningschef 2008 och har varit Affärsområdeschef för Industriapplikationer sedan 2018. "Anders har en gedigen kunskap om Fireflys affär och har haft stor betydelse för bolagets positiva utveckling vad gäller produkter och försäljning de senaste åren. Han har också utvecklat ett ledarskap som innebär att bytet på VD-stolen har alla förutsättningar att kunna ske på bästa sätt" avslutar Erik Mitteregger.

Stockholm den 20 februari 2024

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 februari 2024 kl. 18.30. 

För ytterligare information hänvisas till Erik Mitteregger som nås genom bolagets telefon 08 - 449 25 00.

Om Firefly AB

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har sedan 1973 gedigen erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier runt om i världen. Firefly levererar kundanpassade system och komponenter, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk och återvinningsindustrin. Firefly har system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Firefly har sedan 2021 helägda dotterbolag i Polen, Firefly Poland Sp. z o.o. och i Italien, Firefly Italy S.l.r. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Om Firefly

Firefly är ett svenskt brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. 

Webbplats
www.firefly.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Firefly via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FIRE ISIN-kod SE0000395428 Certified Adviser Mangold