Nya finansiella mål, mål för kapitalstruktur och ny utdelningspolicy

I samband med att Firefly AB avger Bokslutskommuniké för 2015 meddelar bolaget också nya finansiella mål, mål för kapitalstruktur och ny utdelningspolicy.

Bakgrund

Firefly AB publicerade under 2011 finansiella mål med innebörden att bolaget under verksamhetsåret 2015 skulle:

  • Etablera en organisation som möjliggör en försäljning om 200 miljoner kronor inom affärsområdet Industriapplikationer. 
  • Vara leverantör till minst fem kunder inom affärsområdet Infrasystem. 
  • Uppvisa en rörelsemarginal övertigande 15 %.

Styrelsen konstaterar att en organisation som möjliggör en försäljning om 200 miljoner kronor är etablerad inom affärsområdet Industriapplikationer samt att rörelsemarginalen för år 2015, före en avsättning till personalens vinstdelningsprogram, uppgick till 16 %. Två av tre delmål kan därmed anses vara uppfyllda. Inom affärsområdet Infrasystem har bolaget tre kunder varför detta mål ej är uppfyllt. Som konstaterats i den löpande kvartalsrapporteringen har prövnings- och upphandlingstiderna för den typ av system som marknadsförs varit betydligt längre än förväntat, vilket är förklaringen till att målet inte kunnat nås.

Nya finansiella mål

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen beslutat att anta nya finansiella mål som innebär att Firefly under verksamhetsåret 2020 ska:

  • Etablera en organisation som möjliggör en försäljning om 400 miljoner kronor för bolaget som helhet.
  • Vara leverantör till minst tio kunder inom affärsområdet Infrasystem. 
  • Uppvisa en rörelsemarginal överstigande 15 %.

Mål för kapitalstruktur

I syfte att säkerställa att expansionen sker på ett balanserat sätt beslutade styrelsen att anta nedanstående mål för bolagets kapitalstruktur:

"Firefly ska sträva efter att ha en stark balansräkning i syfte att kunna bära den risk som stundtals är förknippad med snabb organisk expansion. En stark balansräkning ger även beredskap att göra förvärv av företag eller teknologier och säkerställer kontinuerlig drift av verksamheten i tider av lågkonjunktur.

Styrelsens målsättning är därför att bolagets nettokassa (likvida medel med avdrag för skulder till kreditinstitut och liknande) i normalfallet skall uppgå till ett belopp som minst är lika med 10 % av omsättningen."

Ny utdelningspolicy

Då bolagets organiska tillväxt ställer relativt begränsade krav vad gäller finansiering av rörelsekapital, beslutade styrelsen om en ny utdelningspolicy enligt följande:

"Firefly ska sträva efter att till aktieägarna årligen utdela ett belopp som uppgår till 2/3 av resultatet efter skatt. Utdelningen kan komma att avvika från denna nivå i det fall målsättningen för bolagets kapitalstruktur inte är uppfylld eller styrelsen gör bedömningen att bolaget, med hänsyn tagen till tillväxt- och förvärvsmöjligheter samt konjunkturläget, är överkapitaliserat."

Den nya utdelningspolicyn gäller från och med verksamhetsåret 2015.

Stockholm den 12 februari 2016

Styrelsen för Firefly AB (publ)

För ytterligare information hänvisas till:
VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76.

Om Firefly
Firefly AB, org. nr. 556108-6892, är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har mer än 40 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier. Firefly har två affärsområden; Industriapplikationer och Infrasystem. Till affärsområdet Industriapplikationer hör kundanpassade system, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. År 2015 omsatte bolaget 179 MSEK, varav en stor del av försäljningen gick på export. Firefly hade vid 2015 års slut 63 anställda och börsvärdet uppgick till 279 MSEK. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North och bolagets Certified Adviser är Remium AB.


Om Firefly

Firefly är ett svenskt brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. 

Webbplats
www.firefly.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Firefly via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FIRE ISIN-kod SE0000395428 Certified Adviser Mangold