REGMAR

KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2020, FIREFLY AB (publ)

REKORDHÖG ORDERINGÅNG - AVVAKTANDE MARKNAD

Finansiell utveckling januari - mars 2020

Orderingången ökade med 14 % till 70,3 mkr (61,8 mkr)

Orderstocken ökade med 26 % under kvartalet till 51,3 mkr (40,6 mkr)

Omsättningen ökade med 12 % till 59,7 mkr (53,1 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 3,8 mkr (1,1 mkr)

Resultat per aktie blev 0,60 kr (0,29 kr)

Viktiga händelser under första kvartalet

Styrelsen beslutade att ändra sitt förslag till årsstämman vad gäller utdelning till aktieägarna för verksamhetsåret 2019. Tidigare förslag, fattat vid styrelsemötet den 20 februari 2020, var att utdelning skulle lämnas med 2,10 kr per aktie (totalt 12,6 mkr). Det nya förslaget är att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019.

VD har ordet

Firefly gjorde en mycket bra start på året och kunde för januari och februari sammantaget redovisa en ökning i orderingången på 29 %. Utbrottet av Covid-19 medförde sedan att orderingången försvagades men för kvartalet som helhet kan vi ändå rapportera en uppgång med drygt 14 % till drygt 70 mkr. Omsättningen ökade 12 % med förbättrad lönsamhet, trots att vi fortsatte att utöka verksamheten och antalet anställda i snabb takt.

Utsikterna för resten av året är på grund av Covid-19-pandemin osäkra. Signalerna från myndigheter och kunder är varierande och nya besked kommer nästan dagligen. Våra kunder påverkas på olika sätt och i olika grad beroende på i vilket land eller bransch de verkar. Förfrågningsvolymerna är relativt stabila men förseningar märks nu i många projekt och somliga planerade investeringar skjuts på framtiden. När det gäller våra anställda följer vi myndigheternas rekommendationer om hygien, distansering och alla som kan skall arbeta hemifrån.

Vi fortsätter vårt långsiktiga försäljningsarbete och intensifierar marknadsföringen av våra lösningar mot kunder i relativt stabila branscher som till exempel tissue, livsmedel, återvinning och delar av energisektorn. Serviceverksamheten har påverkats negativt av de reserestriktioner som beslutats medan reservdelar säljer bra. Produktion och leverans fungerar väl och vi har under kvartalet ökat våra lagernivåer av kritiska komponenter så att vår förmåga att leverera är mycket god.

De kommande kvartalen kommer att bli utmanande. Med en stark finansiell ställning, duktiga och hårt arbetande medarbetare är Fireflys utgångsläge gott. Målsättning är att stärka bolagets marknads-position ytterligare och ta vara på de möjligheter som skapas i ett tufft affärsklimat. Jag och mina medarbetare kommer att göra vårt yttersta för att hantera situationen på bästa möjliga sätt.

Lennart Jansson
VD

Informationstillfällen

Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Delårsrapport kvartal 2: 19 augusti 2020
Delårsrapport kvartal 3: 4 november 2020
Bokslutskommuniké: februari 2021

Årsstämma 29 april 2020 kl. 16.00

Stockholm den 29 april 2020

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktören

Rapporten finns på http://firefly.se/en/investor-relations/financial-reports


Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser,
tel. +46 8 503 01 550, mejl: [email protected], www.mangold.se

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 kl. 8.00.

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76

Om Firefly AB

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har över 45 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier. Firefly har två affärsområden; Industri-applikationer och Infrasystem. Till affärsområdet Industriapplikationer hör kundanpassade system, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.


Om Firefly

Firefly är ett svenskt brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. 

Webbplats
www.firefly.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Firefly via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FIRE ISIN-kod SE0000395428 Certified Adviser Mangold