Kallelse till årsstämma i Firefly

Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till årsstämma den 10 maj 2017 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare, som önskar deltaga i stämman skall

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 4 maj 2017.

dels göra anmälan till bolaget under adress Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm, eller via e-post [email protected], eller per telefon 08-449 25 00, senast den 4 maj 2017. Vid anmälan ska namn, adress, telefon, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav och eventuella ombud eller företrädare anges.

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt omregistrera dem i eget namn i god tid före den 4 maj 2017. Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.firefly.se

Ärenden:
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av justeringsmän.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse.
7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
9. Beslut i anledning av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
12. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och revisor samt val av styrelsens ordförande.
13. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.
14. Beslut om ordning för valberedningens arbete.
15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.
16. Stämmans avslutande.

Ad. 9 Utdelning
Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 1,20 kr per aktie. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för utdelning ska vara den 12 maj 2017 och att utdelningen, om så beslutas, beräknas utsändas till aktieägarna den 17 maj 2017.

Ad. 10 Antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
Valberedningen förslås att styrelsen oförändrat består av fem ledamöter och inga suppleanter. Vidare förslår valberedningen att en ansvarig revisor väljs.

Ad. 11 Arvode till styrelsen och revisorn
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med totalt 252 000 kr (föregående år 247 500 kr). Styrelsens ordförande önskar avstå arvode. Valberedningen föreslår därför att ordföranden skall erhålla 0 kr (föregående år 0 kr) och övriga ledamöter 84 000 kr (föregående år 82 500 kr). Till ledamot, som är anställd i bolaget, föreslås ingen särskild ersättning. Valberedningen föreslår att revisorn ersätts enligt räkning.

Ad. 12 Val av styrelse och revisor
Valberedningen föreslår omval av styrelsens nuvarande ledamöter Erik Mitteregger, Johan Trolle-Löwen, Elisabet Salander Björklund, Ulf Dahlberg och Lennart Jansson.

Valberedningen föreslår vidare att Erik Mitteregger väljs till styrelsens ordförande.

Vidare föreslås omval av Ernst & Young AB såsom bolagets revisor, med Beata Lihammar som huvudansvarig revisor.

Ad. 13 Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår, att nuvarande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare bibehålls. Rörlig ersättning till verkställande direktören i form av tantiem kan uppgå till högst en årslön och är inte pensionsgrundande. Tantiem utgår med 4 % exklusive arbetsgivaravgift av bolagets resultat efter avräkning av vinstdelning. Under 2016 uppgick tantiemet till 261 tkr (1 055 tkr).

För övriga anställda utgår vinstdelning med 20 % av den del av resultatet efter finansiella poster som generas efter det att vinstmarginalen överstiger 7 %. Vinstdelningen är begränsad till maximalt 15 % av årslönesumman och är inte pensions- grundande. Under 2016 utgick ingen vinstdelningen (föregående år 2 631 tkr).

Bolaget betalar årligen pensionspremier för verkställande direktören i enlighet med ITP-norm plus 240 tkr. Övriga ledande befattningshavare innehar sedvanliga pensionsvillkor inom ramen för ITP.

Ad. 14 Ordning för valberedningens arbete
Valberedningen inför 2017 års årsstämma har bestått av ledamöterna Magnus Vahlquist, Lars Höglund och Erik Mitteregger, med Magnus Vahlquist som ordförande.
Förslaget för valberedningen innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2018 års årsstämma skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna.

Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget vid det tredje kvartalets utgång, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor.

Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande bör också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i bolaget senast vid tredje kvartalets utgång. Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

  • Ordförande vid årsstämma.
  • Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse.
  • Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter. 
  • Val av revisor samt arvode till dessa.
  • Beslut om principer för utseende av valberedning.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Handlingar
Årsredovisning med redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor samt på www.firefly.se från den 18 april 2017. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär detta.

Stockholm i april 2017

Firefly AB (publ)
Styrelsen


Om Firefly

Firefly är ett svenskt brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. 

Webbplats
www.firefly.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Firefly via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FIRE ISIN-kod SE0000395428 Certified Adviser Mangold