REG

FIREFLY AB (PUBL) Kommuniké från årsstämma

Firefly AB höll årsstämma idag, den 7 maj 2024, kl. 16.00 i Stockholm. Vid stämman fastställdes bolagets resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2023 och styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023. Stämman fastställde vidare styrelsens förslag till utdelning på 4,75 kr per aktie, totalt 28 506 650 kr och att resterande förfogande stående vinstmedel, 58 084 698 kr, skall överföras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 10 maj och utbetalningsdag blir den 15 maj.

Stämman beslutade om ett årligt styrelsearvode om sammanlagt 500 000 kr (345 000 kr), 0 kr (0 kr) till styrelsens ordförande som avstår arvode och 125 000 kr (115 000 kr) till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget. Ökningen av det totala arvodet är en effekt av att Lennart Jansson har avgått som VD idag i samband med årsstämman och därför inte längre är anställd av bolaget.

Stämman beslutade att styrelsen fram till nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter. Omval skedde av styrelseledamöterna Erik Mitteregger, Elisabet Salander Björklund, Anders Lindberg och Lennart Jansson, samt nyval av Jan Berntsson. Stämman valde Erik Mitteregger till styrelsens ordförande.

Nyval skedde av BDO Mälardalen AB såsom bolagets revisor, med Beata Lihammar som huvudansvarig revisor.

Beslut fattades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt beslut om ordning för valberedningens arbete inför årsstämman 2025.

Stockholm den 7 maj 2024

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen

 

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Kontakt

Anders Bergström, VD
Tel nr 070-229 38 84, [email protected]

Agneta Thelander, CFO
Tel nr 070-245 25 12, [email protected]

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har sedan 1973 gedigen erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier runt om i världen. Firefly levererar kundanpassade system och komponenter, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk och återvinningsindustrin. Firefly har system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Firefly har sedan 2021 helägda dotterbolag i Polen, Firefly Poland Sp. z o.o. och i Italien, Firefly Italy S.l.r. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Om Firefly

Firefly är ett svenskt brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. 

Webbplats
www.firefly.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Firefly via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FIRE ISIN-kod SE0000395428 Certified Adviser Mangold