REG

FIREFLY AB (PUBL) KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA

Firefly AB höll årsstämma idag, den 24 april 2023, kl. 16.00 i Stockholm. Vid stämman fastställdes bolagets resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2022 och styrelsen och VD beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022. Stämman fastställde vidare styrelsens förslag till utdelning på 3,00 kr per aktie, totalt 18 004 200 kr och att resterande förfogande stående vinstmedel, 54 782 836 kr, skall överföras i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning fastställdes till den 26 april och utbetalningsdag blir den 2 maj.

Stämman beslutade om ett årligt styrelsearvode om sammanlagt 345 000 kr (330 000 kr), 0 kr (0 kr) till styrelsens ordförande och 115 000 kr (110 000 kr) till övriga ledamöter som ej är anställda i bolaget.

Stämman beslutade att styrelsen fram till nästa årsstämma ska bestå av fem ledamöter. Omval skedde av styrelseledamöterna Erik Mitteregger, Elisabet Salander Björklund, Ulf Dahlberg, Anders Lindberg och Lennart Jansson. Stämman valde Erik Mitteregger till styrelsens ordförande.

Nyval skedde av BDO Mälardalen AB såsom bolagets revisor, med Beata Lihammar som huvudansvarig revisor.

Beslut fattades om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt beslut om ordning för valberedningens arbete inför årsstämman 2024.

Stämman beslutade enhälligt att ändra bolagsordningens § 11, första meningen, och ta bort klockslaget till lydelsen: För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelse till stämman.


Stockholm den 24 april 2023

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, telefon 070-591 96 76

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har sedan 1973 gedigen erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier runt om i världen. Firefly levererar kundanpassade system och komponenter, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk och återvinningsindustrin. Firefly har system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor,   tåg-, väg- och kabeltunnlar. Firefly har sedan 2021 helägda dotterbolag i Polen, Firefly Poland Sp. z o.o. och i Italien, Firefly Italy S.l.r. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Om Firefly

Firefly är ett svenskt brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. 

Webbplats
www.firefly.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Firefly via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FIRE ISIN-kod SE0000395428 Certified Adviser Mangold