REG

FIREFLY AB (PUBL) - KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Firefly AB (publ), org. nr. 556108-6892, kallas härmed till årsstämma den 24 april 2023 kl. 16.00 i bolagets lokaler, Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad, Stockholm.

Anmälan
Aktieägare, som önskar deltaga i stämman skall:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 14 april 2023
 • göra anmälan till bolaget under adress Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm, eller via e-post [email protected], eller per telefon 08-449 25 00, senast den 14 april 2023.

Vid anmälan ska namn, adress, telefon, person- eller organisationsnummer, registrerat aktieinnehav och eventuella ombud eller företrädare anges.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen den 14 april 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer.

Ombud samt företrädare för juridisk person ombeds att i god tid före stämman inge behörighetshandlingar. Fullmaktsformulär finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.firefly.se

 Ärenden:
Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman.

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 2. Val av justeringsmän.
 3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelse.
 6. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Beslut i anledning av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer.
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
 11. Val av styrelseledamöter, eventuella styrelsesuppleanter och revisor samt val av styrelsens ordförande.
 12. Beslut om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare.
 13. Beslut om ordning för valberedningens arbete.
 14. Ändring av Bolagsordningen gällande anmälan till bolagsstämman.
 15. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.
 16. Stämmans avslutande.

Ad. 1 Val av ordförande vid stämman
Valberedningen förslår att styrelsens ordförande Erik Mitteregger är ordförande vid stämman.

Ad. 9 Utdelning
Styrelsen föreslår att till aktieägarna utdelas 3,00 kr per aktie. Styrelsen föreslår vidare att avstämningsdag för utdelning ska vara den 26 april 2023 och att utdelningen, om så beslutas, beräknas utsändas till aktieägarna den 2 maj 2023.

Ad. 10 Antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisorer
Valberedningen förslås att styrelsen oförändrat består av fem ledamöter och inga suppleanter. Vidare förslår valberedningen att en ansvarig revisor väljs.

Ad. 11 Arvode till styrelsen och revisorn
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med totalt 345 000 kr (föregående år 330 000 kr). Styrelsens ordförande önskar avstå arvode. Valberedningen föreslår därför att ordföranden skall erhålla 0 kr (föregående år 0 kr) och övriga ledamöter 115 000 kr (föregående år 110 000 kr). Till ledamot, som är anställd i bolaget, föreslås ingen särskild ersättning.
Valberedningen föreslår att revisorn ersätts enligt räkning.

Ad. 12 Val av styrelse och revisor
Valberedningen föreslår omval av styrelsens nuvarande ledamöter Erik Mitteregger, Elisabet Salander Björklund, Ulf Dahlberg, Anders Lindberg och Lennart Jansson.
Valberedningen föreslår vidare att Erik Mitteregger väljs till styrelsens ordförande.

Vidare föreslås nyval av BDO Mälardalen AB såsom bolagets revisor, med Beata Lihammar som huvudansvarig revisor.

Ad. 13 Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare
Styrelsen föreslår, att nuvarande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare bibehålls.

Rörlig ersättning till verkställande direktören i form av tantiem kan uppgå till högst en årslön och är inte pensionsgrundande. Tantiem utgår med 4 % exklusive arbetsgivaravgift av bolagets resultat efter avräkning av vinstdelning. Under 2022 uppgick tantiemet till 1 631 tkr (föregående år 1 337 tkr).

För övriga anställda utgår vinstdelning med 20 % av den del av resultatet efter finansiella poster som generas efter det att vinstmarginalen överstiger 7 %. Vinstdelningen är begränsad till maximalt 15 % av årslönesumman och är inte pensionsgrundande. Under 2022 utgick 2 900 tkr i vinstdelningen (föregående år 2 364 tkr).

Bolaget har under 2022 inbetalt pensionspremier för verkställande direktören i enlighet med ITP-norm plus 300 tkr (föregående år 300 tkr). Övriga ledande befattningshavare innehar sedvanliga pensionsvillkor inom ramen för ITP.

Ad. 14 Ordning för valberedningens arbete
Valberedningen inför 2023 års årsstämma har bestått av ledamöterna Magnus Vahlquist, Erik Mitteregger och Birgitta Svensson, med Magnus Vahlquist som ordförande.

Förslaget för valberedningens arbete innebär att årsstämman beslutar att en ny valberedning inför 2024 års årsstämma skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största aktieägarna i bolaget vid det tredje kvartalets utgång, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras senast i samband med bolagets rapport för tredje kvartalet. Härigenom ska alla aktieägare få kännedom om vilka personer som kan kontaktas i nomineringsfrågor. Om väsentliga förändringar sker i ägarstrukturen efter valberedningens konstituerande bör också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras omedelbart.

Valberedningen ska bereda och till bolagsstämman lämna förslag till:

 • Ordförande vid årsstämma.
 • Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse.
 • Styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter.
 • Val av revisor samt arvode till dessa.
 • Beslut om principer för utseende av valberedning.

Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen ska ha rätt att, efter godkännande av styrelsens ordförande, belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller andra kostnader som erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Ad. 15 Ändring av bolagsordningen
Ändring av bolagsordningens § 11 föreslås.
Första meningen i nuvarande lyder: För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelse till stämman, före kl. 15.30. Förslaget innebär att klockslaget tas bort och ändras till : För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i kallelse till stämman.

Handlingar
Årsredovisning med redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor samt på www.firefly.se från den 30 mars 2023. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär detta.

Stockholm i mars 2023

Firefly AB (publ)

Styrelsen

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Kallelsen finns på http://firefly.se/en/investor-relations/corporate-governance#annual-general-meeting

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har sedan 1973 gedigen erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier runt om i världen. Firefly levererar kundanpassade system och komponenter, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk och återvinningsindustrin. Firefly har system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Firefly startade under 2021 de helägda dotterbolagen Firefly Poland Sp. z o.o. och Firefly Italy S.l.r. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.


Om Firefly

Firefly är ett svenskt brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. 

Webbplats
www.firefly.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Firefly via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FIRE ISIN-kod SE0000395428 Certified Adviser Mangold