REGMAR

FIREFLY AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023

FORTSATT GOD TILLVÄXT - KRAFTIGT HÖJD UTDELNING FÖRESLÅS

Finansiell utveckling koncernen
Oktober - december 2023
Orderingången uppgick till 121,7 mkr (108,1 mkr, en ökning med 13 %)
Orderstocken uppgick vid periodens slut till 121,7 mkr (104,7 mkr, en ökning med 16 %)
Omsättningen uppgick till 141,7 mkr (126,8 mkr, en ökning med 12 %)
Rörelseresultatet uppgick till 15,9 mkr (21,6 mkr, en minskning med 26 %)
Resultat per aktie blev 1,73 kr (2,78 kr, en minskning med 38%)

Januari - december 2023
Orderingången uppgick till 494,3 mkr (409,5 mkr, en ökning med 21 %)
Omsättningen uppgick till 477,9 mkr (384,4 mkr, en ökning med 24 %)
Rörelseresultatet uppgick till 58,3 mkr (43,4 mkr, en ökning med 34 %)
Resultat per aktie blev 7,54 kr (5,81 kr, en ökning med 30 %)

Viktiga händelser under fjärde kvartalet
Inga viktiga händelser har inträffat under kvartalet.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång
Styrelsen beslutade vid möte den 20 februari att föreslå årsstämman att utdelning till aktieägarna ska betalas med 4,75 kr per aktie (3,00 kr), en höjning med 58%.

Fireflys VD Lennart Jansson har igår meddelat styrelsen att han önskar avgå som VD i samband med Fireflys årsstämma den 7 maj 2024. Styrelsen har beslutat att utse bolagets chef för affärsområdet Industriapplikationer Anders Bergström till ny VD från samma datum. För mer information se separat pressmeddelande från gårdagen.

 

VD har ordet
Under årets avslutande kvartal visade Firefly god tillväxt i både orderingång och omsättning. Lönsamheten försämrades något, främst som ett resultat av att jämförelsekvartalet föregående år var mycket starkt. Jämför vi i stället rörelseresultatet med fjärde kvartalet 2022 så är ökningen 50 procent.

För året som helhet noterar Firefly en tillväxt betydligt över de mål som styrelsen ställt upp och en rörelsemarginal som ökar med en procentenhet till 12,2 procent. Sammantaget är vi på god väg att uppnå de finansiella mål för bolaget som ska vara uppfyllda vid utgången av år 2025.

De utmaningar vi möter relaterar främst till den geopolitiska oron vilket hämmar investeringsviljan i vissa av våra marknader. Ökande varukostnader och förseningar i leveranskedjorna fortsätter i någon utsträckning att påverka våra kunder negativt och under det fjärde kvartalet senarelades ett antal leveranser på grund av förseningar i kundernas projekt.

Systemförsäljningen har under rådande omständigheter utvecklas väl och förfrågningsvolymerna har fortsatt att öka. Tillväxten genereras både av ett ökande antal order och att det genomsnittliga ordervärdet stiger då våra kunder ser ett behov av att skydda en allt större del av sina produktionsanläggningar. Vi ser nu allt tydligare hur ett antal trender långsiktigt arbetar i vår favör. Allt fler företag och deras försäkringsbolag inser att Fireflys tidiga branddetektering, följd av en extremt snabb och högeffektiv släckning, leder till kortare produktionsavbrott än andra metoder. Detta ger lägre produktions- och inkomstbortfall och säkerställer också "just in time" flöden till företagens kunder. Beslut kring investeringar i brandskydd är inte längre bara en fråga om säkerhet utan också om ekonomi och trovärdighet mot kund.

Tillväxt kräver investeringar. I takt med att vi ser de positiva resultaten av vår långsiktiga strategi, ökar vi stadigt tempot i både rekryteringsarbete och marknadsbearbetning. Den största utmaningen just nu är att hitta tillräckligt många nya och kompetenta medarbetare som ytterligare kan förstärka organisationen. Under året har antalet anställda ökat med 17 procent till 142 vid årets utgång. Detta sätter momentant press på organisationens effektivitet och rörelsens lönsamhet men är nödvändigt om vi ska fortsätta växa och ta marknadsandelar på en i stor utsträckning obearbetad marknad.

Vi investerar också kontinuerligt i produktutveckling. Det är därför tillfredställande att se att produkter och lösningar som lanserats under de senaste åren står för en allt större del av vår försäljning och är en starkt bidragande faktor till de senaste årens goda tillväxt.

Baserat på de ovan beskrivna trenderna, vår starka produktportfölj och kompetenta medarbetare så ser jag ljust på bolagets fortsatta utvecklingspotential.

Lennart Jansson, VD

Risker och känsligheter
Bolagets väsentliga riskfaktorer inkluderar finansiella risker, omvärldsrisker och interna risker, vilka finns beskrivna i årsredovisningen för verksamhetsåret 2022. Inga ytterligare risker eller känslighetsfaktorer bedöms föreligga på balansdagen.

Redovisningsprinciper
Bolaget redovisar i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Koncernen består av moderbolaget Firefly AB och de helägda dotterbolagen Firefly Poland Sp. z o.o. och Firefly Italy S.l.r. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Bolaget redovisar finansiella leasingavtal enligt bestämmelserna i K3, kapital 20 och jämförelsetalen för 2022 är omräknade efter samma princip. Omräkningen av jämförelseåret har medfört marginella förändringar i koncernens resultat, balansräkning och nyckeltal. Den totala effekten på resultaträkningen 2022 uppgår till -210 tkr och balansomslutningen har ökat med 1 952 tkr per 2022-12-31. Inga nyckeltal har väsentligen förändrats.

Finansiella mål
Tillväxt: Firefly ska uppnå en genomsnittlig omsättningstillväxt om minst 15 % under perioden 2021 - 2025.
Lönsamhet: Firefly ska uppnå en varaktig rörelsemarginal (EBIT) över en konjunkturcykel på omkring 15 % vid utgången av 2025.
Nettokassa: Fireflys nettokassa (likvida medel med avdrag för räntebärande skulder) ska i normalfallet uppgå till ett belopp som minst är lika med 10 % av omsättningen.
Utdelning: Firefly ska sträva efter att till aktieägarna utdela ett belopp som uppgår till 2/3 av resultatet efter skatt.

Informationstillfällen

Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Delårsrapport kvartal 1 2024                               7 maj 2024
Delårsrapport kvartal 2 2024                               23 augusti 2024
Delårsrapport kvartal 3 2024                               13 november 2024
Bokslutskommuniké 2024                                    19 februari 2025

Stockholm den 21 februari 2024

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktör

Rapporten finns på https://firefly.se/investor-relations/financial-reports/

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2024 kl. 8.00. 

 

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76

Om Firefly AB

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har sedan 1973 gedigen erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier runt om i världen. Firefly levererar kundanpassade system och komponenter, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk och återvinningsindustrin. Firefly har system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Firefly har sedan 2021 helägda dotterbolag i Polen, Firefly Poland Sp. z o.o. och i Italien, Firefly Italy S.l.r. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.


Om Firefly

Firefly är ett svenskt brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. 

Webbplats
www.firefly.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Firefly via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FIRE ISIN-kod SE0000395428 Certified Adviser Mangold