REGMAR

FIREFLY AB KVARTALSRAPPORT JULI - SEPTEMBER 2023

FORTSATT TILLVÄXT OCH KRAFTIGT FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET

Finansiell utveckling koncernen
Juli - september 2023
Orderingången uppgick till 127,0 mkr (95,9 mkr, en ökning med 32 %)
Orderstocken uppgick vid periodens slut till 140,7 mkr (124,0 mkr, en ökning med 13 %)
Omsättningen uppgick till 124,0 mkr (92,2 mkr, en ökning med 35 %)
Rörelseresultatet uppgick till 23,5 mkr (8,9 mkr, en ökning med 165 %)
Resultat per aktie blev 3,18 (1,14 kr, en ökning med 179 %)

Januari - september 2023
Orderingången uppgick till 372,5 mkr (301,4 mkr, en ökning med 24 %)
Omsättningen uppgick till 336,2 mkr (257,7 mkr, en ökning med 30 %)
Rörelseresultatet uppgick till 42,3 mkr (21,8 mkr, en ökning med 94 %)
Resultat per aktie blev 5,81 kr (3,03 kr, en ökning med 92 %)

Viktiga händelser under tredje kvartalet
Inga viktiga händelser har inträffat under kvartalet.

VD har ordet
Under årets tredje kvartal passerades en viktig milstolpe då Firefly firade att det var 50 år sedan de första systemen för branddetektering och släckning såldes. Medarbetare och samarbetspartners från hela världen bjöds in till firandet som inte bara präglades av festligheter utan också gav oss alla en möjlighet att ytterligare lära känna varandra och känna samhörighet kring gemensamma mål och värderingar. Detta är nog så viktigt i ett företag som uppvisar snabb tillväxt och verkar i en omvärld som präglas av oro och osäkerhet kring allt från inflation till geopolitiska motsättningar. Jag som VD gladde mig också åt att få bekräftat att vi alla drar åt samma håll och styrs av ett antal gemensamma värderingar av vilka kundfokus, långsiktighet och en strävan efter att rekrytera de bästa medarbetarna är några av de viktigaste.

Vi har målmedvetet arbetat med att diversifiera koncernens erbjudande utifrån geografi och kundgrupper, vilket har resulterat i att Firefly kan presentera ännu ett rekordkvartal. Ökningen i orderingång och försäljning har varit relativt jämnt fördelad mellan olika geografier med ett plus i kanten för Asien, Latinamerika och Östeuropa. Inom de olika kundgrupperna ser vi fortsatt god efterfrågan på våra system för skydd av anläggningar för återvinning, träbearbetning och mjukpappersproduktion. En intressant bransch där vi gör framsteg är livsmedelsindustrin där skydd av bland annat industriugnar har blivit en dörröppnare för andra applikationer.

Det är tillfredställande att rörelsemarginalen nu ökar i en takt som ligger i linje med vad vi uttalat i våra finansiella mål. I takt med att omsättningen växer kan vi börja tillgodogöra oss skalfördelar inom i stort sett alla delar av organisationen och jag förväntar mig att dessa ska fortsätta påverka resultatet positivt framöver. Koncernens kassaflöde förbättrades jämfört med föregående år trots att behovet av rörelsekapital ökade kraftigt som ett resultat av den snabba tillväxten. I tillägg håller vi ett större lager än normalt då leveranstider för vissa komponenter fortfarande är osäkra.

Kvartalets goda orderingång och resultat har uppnått trots att både vi själva och våra kunder fortsatt påverkas av de osäkerheter som finns i vår omvärld. Kostnadsökningar och lägre efterfrågan hos några av våra kundgrupper leder till en större försiktighet vad gäller investeringsbeslut. Leveranser av redan beställda projekt skjuts i vissa fall framåt i tiden. Fireflys försäljning av nya system har ändå utvecklats väl samtidigt som förfrågningsvolymerna har ökat. Dotterbolagen i Polen och Italien visar en positiv utveckling. Totalt arbetar i dag 26 medarbetare i dessa två bolag som båda växer snabbt.

Arbetet med att rekrytera nya medarbetare fortsätter. I dagsläget är 138 personer anställda i koncernen jämfört med 121 i början av året. Detta är en rekryteringstakt som möjliggör fortsatt tillväxt och som vi kommer att försöka hålla även om konjunkturläget skulle försämras ytterligare. I grunden är stora delar av våra potentiella marknader fortfarande obearbetade. Baserat på vår långsiktiga strategi och de satsningar som löpande genomförs ska det vara möjligt för Firefly att fortsatt uppvisa tillväxt även i en lite sämre konjunktur.

Lennart Jansson, VD

Risker och känsligheter
Bolagets väsentliga riskfaktorer inkluderar finansiella risker, omvärldsrisker och interna risker, vilka finns beskrivna i årsredovisningen för verksamhetsåret 2022. Inga ytterligare risker eller känslighetsfaktorer bedöms föreligga på balansdagen.

Redovisningsprinciper
Bolaget redovisar i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Koncernen består av moderbolaget Firefly AB och de helägda dotterbolagen Firefly Poland Sp. z o.o. och Firefly Italy S.l.r. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång
Inga viktiga händelser har inträffat efter kvartalets utgång.

Finansiella mål
Tillväxt: Firefly ska uppnå en genomsnittlig omsättningstillväxt om minst 15 % under perioden 2021 - 2025.
Lönsamhet: Firefly ska uppnå en varaktig rörelsemarginal (EBIT) över en konjunkturcykel på omkring 15 % vid utgången av 2025.
Nettokassa: Fireflys nettokassa (likvida medel med avdrag för räntebärande skulder) ska i normalfallet uppgå till ett belopp som minst är lika med 10 % av omsättningen.
Utdelning: Firefly ska sträva efter att till aktieägarna utdela ett belopp som uppgår till 2/3 av resultatet efter skatt.

Valberedning
Vid årsstämman 2023 fattades beslut om att valberedningen inför 2024 års årsstämma skall bestå av representanter för tre av de större aktieägarna. Styrelsens ordförande har efter tredje kvartalets utgång kontaktat de tre största aktieägarna i bolaget gällande ledamot till valberedningen. Om någon av de tre största aktieägarna avstått sin rätt att utse ledamot till valberedningen har frågan gått vidare till nästa aktieägare i storlek.

Valberedningen består av:
Magnus Vahlquist, valberedningens ordförande, representerar sig själv.
Erik Mitteregger, representant för Erik Mitteregger förvaltnings AB.
Birgitta Svensson, representerar sig själv.

Valberedningen kontaktas via [email protected].

Informationstillfällen
Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Bokslutskommuniké 2023                                    21 februari 2024
Delårsrapport kvartal 1 2024                               7 maj 2024
Delårsrapport kvartal 2 2024                               23 augusti 2024
Delårsrapport kvartal 3 2024                               13 november 2024
Bokslutskommuniké 2024                                    21 februari 2025

Stockholm den 10 november 2023

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktör

Rapporten finns på http://firefly.se/en/investor-relations/financial-reports

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2023 kl. 8.00. 

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76

 

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har sedan 1973 gedigen erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier runt om i världen. Firefly levererar kundanpassade system och komponenter, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk och återvinningsindustrin. Firefly har system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Firefly har sedan 2021 helägda dotterbolag i Polen, Firefly Poland Sp. z o.o. och i Italien, Firefly Italy S.l.r. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.


Om Firefly

Firefly är ett svenskt brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. 

Webbplats
www.firefly.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Firefly via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FIRE ISIN-kod SE0000395428 Certified Adviser Mangold