REGMAR

FIREFLY AB KVARTALSRAPPORT JANUARI-MARS 2024

KRAFTIG TILLVÄXT I OMSÄTTNING OCH RESULTAT

Januari - mars 2024

  • Orderingången uppgick till 122,4 mkr (122,6 mkr)
  • Orderstocken uppgick vid periodens slut till 123,9 mkr (131,2 mkr, en minskning med 6 %)
  • Omsättningen uppgick till 119,1 mkr (95,2 mkr, en ökning med 25 %)
  • Rörelseresultatet uppgick till 17,0 mkr (8,1 mkr, en ökning med 110 %)
  • Resultat per aktie blev 2,19 kr (1,12 kr, en ökning med 96 %)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick 9,3 mkr (19,6 mkr, en minskning med 53 %)

Viktiga händelser under första kvartalet
Styrelsen meddelade att den kommer föreslå årsstämman 2024 att utdelning till aktieägarna betalas med 4,75 kr (3,00 kr) per aktie för verksamhetsåret 2023.

VD Lennart Jansson meddelade styrelsen att han önskar avgå som VD i samband med Fireflys årsstämma den 7 maj 2024. Styrelsen beslutade att utse bolagets chef för affärsområdet Industriapplikationer Anders Bergström till ny VD från samma datum.

Viktiga händelser efter kvartalets utgång
Inga viktiga händelser har inträffat efter kvartalets utgång.

VD HAR ORDET
Under årets första kvartal visar Fireflys omsättning och resultat på en stabil tillväxt och kontinuerligt förbättrad lönsamhet. Under ett kvartal där bolaget växte på ett balanserat sätt, det vill säga att orderingång och omsättning var ungefär lika stora, så ökade rörelsemarginalen till drygt 14 % vilket visar att vårt finansiella mål om en marginal på 15 % vid utgången av 2025 är fullt rimligt. Den förbättrade lönsamheten har uppnåtts samtidigt som vi kontinuerligt rekryterar nya medarbetare och förstärker vår närvaro på marknaden. Under kvartalet har organisationen adderat netto fyra nya medarbetare och ytterligare fem är på väg in.
 
Orderingången var oförändrad på en tillfredställande nivå, både jämfört med samma period föregående år och sekventiellt jämfört med föregående kvartal. Vi ser att geopolitisk oro och relativt höga räntor leder till att många av våra kunder prioriterar sina kassaflöden och därmed att investeringar senareläggs. Det råder dock ingen tvekan om att intresset för Fireflys produkter och lösningar är fortsatt stort. Värdet av det vi offererat har ökat med 25 % på årsbasis och vi offererar nu också affärer som är betydligt större än för bara något år sedan. Jag förväntar mig därför en betydande tillväxt i orderingången framöver om än möjligen med större variationer över kvartalen.
 
Kassaflödet minskade något, främst som en effekt av att varulagret ökade. Detta beror i sin tur på ett flertal faktorer. I takt med att vi växer och blir större uppstår då och då behov av att byta eller addera leverantörer av olika komponenter och tjänster vilket ställer krav på en temporär uppbyggnad av buffertlager. Just nu genomför vi några sådana processer. I tillägg ser vi att våra kunders krav på snabba leveranser ökar, då de på sin sida senarelägger beslut och investeringar så långt som möjligt. Baserat på den växande offertvolym jag refererat till tidigare tror vi att det är sunt att genom en viss lageruppbyggnad förstärka vår leveranskapacitet inför sommaren.
 
Detta är mitt sista VD-ord som VD för Firefly där jag varit aktiv i denna roll i närmare 24 år. Jag kan konstatera att de faktorer som bidragit till bolagets starka utveckling under den perioden fortfarande finns på plats: Kunniga, innovativa och engagerade medarbetare som verkar på en marknad som till stora delar är obearbetad och där ett antal trender relaterade till säkerhet och processtyrning talar till bolagets fördel. Jag känner mig därför mycket trygg i att Firefly kommer att fortsätta utvecklas väl när jag nu lämnar över till nästa generation ledare. 

Lennart Jansson, VD


ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Risker och känsligheter
Bolagets väsentliga riskfaktorer inkluderar operativa risker, omvärlds- och marknadsrisker samt finansiella risker vilka finns beskrivna i årsredovisningen för verksamhetsåret 2023. Inga ytterligare risker eller känslighetsfaktorer bedöms föreligga på balansdagen.

Transaktioner med närstående
Sedvanliga löner och ersättningar till styrelsen, företagsledningen och närstående till företagsledningen har utbetalts under perioden.

Redovisningsprinciper
Bolaget redovisar i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Koncernen består av moderbolaget Firefly AB och de helägda dotterbolagen Firefly Poland Sp. z o.o. och Firefly Italy S.l.r. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Finansiella mål
Tillväxt: Firefly ska uppnå en genomsnittlig omsättningstillväxt om minst 15 % under perioden 2021 - 2025.
Lönsamhet: Firefly ska uppnå en varaktig rörelsemarginal (EBIT) över en konjunkturcykel på omkring 15 % vid utgången av 2025.
Nettokassa: Fireflys nettokassa (likvida medel med avdrag för räntebärande skulder) ska i normalfallet uppgå till ett belopp som minst är lika med 10 % av omsättningen.
Utdelning: Firefly ska sträva efter att till aktieägarna utdela ett belopp som uppgår till 2/3 av resultatet efter skatt.

INTYGANDE
Styrelsen och verkställande direktören  försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet,  ställning och resultat  samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 7 maj 2024

FIREFLY AB (publ)
Styrelsen och Verkställande direktör

Rapporten finns på https://firefly.se/investor-relations/financial-reports/

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

KALENDER

Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Delårsrapport kvartal 2 2024       23 augusti 2024
Delårsrapport kvartal 3 2024       13 november 2024
Bokslutskommuniké 2024            19 februari 2025

Årsstämma 7 maj 2024 kl. 16.00

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2024 kl. 8.00.

Lennart Jansson, VD
Tel nr 070-591 96 76, [email protected]

Agneta Thelander, CFO
Tel nr 070-245 25 12, [email protected]

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har sedan 1973 gedigen erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier runt om i världen. Firefly levererar kundanpassade system och komponenter, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk och återvinningsindustrin.

Firefly har system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Firefly har sedan 2021 helägda dotterbolag i Polen, Firefly Poland Sp. z o.o. och i Italien, Firefly Italy S.l.r. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.


Om Firefly

Firefly är ett svenskt brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. 

Webbplats
www.firefly.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Firefly via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FIRE ISIN-kod SE0000395428 Certified Adviser Mangold