REGMAR

STARK OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, GOD LÖNSAMHET

Finansiell utveckling juli - september 2020

Orderingången minskade med 23 % till 53,9 mkr (70,0 mkr)

Orderstocken minskade med 29 % under kvartalet till 58,9 mkr (83,4 mkr)

Omsättningen ökade med 24 % till 79,6 mkr (64,1 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 14,3 mkr (8,0 mkr)

Resultat per aktie blev 1,86 kr (1,11 kr)

Finansiell utveckling januari - september 2020

Orderingången ökade med 2 % till 203,7 mkr (200,4 mkr)

Orderstocken minskade med 9 % till 58,9 mkr jämfört med föregående år (64,4 mkr)

Omsättningen ökade med 4 % till 186,8 mkr (180,0 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 16,1 mkr (10,8 mkr)

Resultat per aktie blev 2,09 kr (1,61 kr)

Viktiga händelser under tredje kvartalet

Inga viktiga händelser har inträffat under kvartalet.

VD har ordet

Under årets tredje kvartal har Fireflys medarbetare på ett föredömligt sätt producerat och levererat tidigare erhållna order. Detta resulterade i en rekordhög fakturering och ett mycket bra resultat. Rörelsemarginalen uppgick till 18 % vilket bekräftar att den underliggande lönsamheten i vår verksamhet är fortsatt god.

Vad gäller efterfrågan på nya system och komponenter så har Covid- 19-pandemin medfört att ägare av produktionsanläggningar fokuserar mer på olika verksamhetsrisker än tidigare. Vi märker av detta genom ett växande antal förfrågningar som leder till ökande offertvolymer.

Under kvartalet började vi allt tydligare märka av de negativa effekterna av pandemin. Inköpsbeslut hos våra kunder försenades i många fall på grund av uppskjutna investeringsbeslut eller svårigheter att genomföra större projekt. Vår komponentverksamhet hölls tillbaka av de investeringsstopp som infördes inom viktiga kundgrupper som till exempel olje- och gasindustrin. Reserestriktioner av olika slag medförde att vi inte kunde tillhandahålla service och reservdelar i den utsträckning vi hade som mål. Kundmöten har försvårats då mässor och utställningar inte kunnat genomföras som planerat utan ersatts av webinarier och videomöten.

Läget har nu stabiliserats och försäljningsvolymerna i början på det fjärde kvartalet ligger på tillfredställande nivåer. Fireflys geografiska och marknadsmässiga spridning reducerar till viss del riskerna i verksamheten vilket exemplifieras av att vi fortsatt ser en god efterfrågan från stora delar av Asien och Centraleuropa medan vissa hårt drabbade länder i till exempel Europa och Latinamerika har en minskande efterfrågan. Bolagets exponering mot växande marknadssegment som tissue, livsmedel och återvinning balanserar den vikande efterfrågan inom andra områden.

Jag gör bedömningen att när de negativa effekterna av pandemin avtar, kommer vi att möta en uppdämd efterfrågan på de produkter och tjänster Firefly tillhandahåller. Vi fortsätter därför att bygga organisationen så att den är redo att ta hand om de affärsmöjligheter som sannolikt kommer bli resultatet av detta, något som underlättas av att det idag är lättare att rekrytera kompetenta medarbetare.

Firefly är således förberett för fortsatt stark omsättnings- och resultattillväxt i takt med att världen återgår till något som liknar ett normalt marknadsläge. Jag ser därför framtiden an med tillförsikt.

Lennart Jansson,
VD

Informationstillfällen

Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Bokslutskommuniké 18 februari 2021
Delårsrapport kvartal 1 27 april 2021

Årsstämma 27 april 2021 kl. 16.00

Stockholm den 4 november 2020

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktören

Rapporten finns på http://firefly.se/en/investor-relations/financial-reports

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, mejl: [email protected], www.mangold.se

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2020 kl. 8.00.

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76

Om Firefly AB

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har sedan 1973 gedigen erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier runt om i världen. Firefly har två affärsområden; Industriapplikationer och Infrasystem. Affärsområdet Industriapplikationer levererar kundanpassade system och komponenter, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk och åter-vinningsindustrin. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.


Om Firefly

Firefly är ett svenskt brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. 

Webbplats
www.firefly.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Firefly via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FIRE ISIN-kod SE0000395428 Certified Adviser Mangold