Delårsrapport januari - september 2017

Kraftig förbättring av omsättning och resultat

Finansiell utveckling juli - september 2017

  • Orderingången ökade med 47 % till 45,0 mkr (30,6 mkr)
  • Orderstocken minskade med 22 % under kvartalet till 39,8 mkr (51,2 mkr)
  • Omsättningen ökade med 56 % till 56,6 mkr (36,3 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till 8,2 mkr (0,8 mkr)
  • Resultat per aktie 1,05 kr (0,12 kr)

Finansiell utveckling januari - september 2017

  • Orderingången ökade med 30 % till 153,8 mkr (118,3 mkr)
  • Orderstocken ökade med 48 % till 39,8 mkr jämfört med föregående år (26,9 mkr)
  • Omsättningen ökade med 20 % till 151,2 mkr (125,6 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till 12,2 mkr (6,0 mkr)
  • Resultat per aktie 1,58 kr (0,85 kr)

Viktiga händelser under tredje kvartalet

Inga viktiga händelser har inträffat under kvartalet.

VD har ordet

Det tredje kvartalet har präglats av god efterfrågan på de flesta geografiska marknader där Firefly är närvarande. Orderingången för affärsområdet Industriapplikationer var den näst bästa någonsin för ett tredje kvartal. Detta bekräftar att det långsiktiga arbetet med att förstärka vår organisation och produktportfölj leder till allt större marknadsandelar inom de områden där vi är aktiva.

Under kvartalet kunde vi omsättnings- och lönsamhetsmässigt tillgodogöra oss resultatet av de senaste kvartalens orderingång då omsättningen växte med 56 % och rörelsemarginalen uppgick till närmare 15 %. Detta illustrerar de goda underliggande marginalerna i vår verksamhet och den hävstång som finns vid ökad försäljningsvolym.

Marknadsmässigt visar Europa och Latinamerika på god tillväxt. USA visar tecken på återhämtning även om de fortsatt låga energipriserna hämmar investeringsviljan bland några av våra kunder. Sydostasien är stabilt på en hög nivå medan Ryssland visar något sämre efterfrågan än tidigare. Vårt nya produktkoncept för detektering och snabbsläckning, Quick Supression, har tagits emot väl av marknaden och kommer att vara en viktig byggsten i vårt arbete med att varaktigt höja tillväxttakten. Det är också tillfredställande att se att våra lösningar allt oftare ses som en naturlig del i större projekt där man tidigare har förlitat sig på andra typer av detektering och släckning än de vi erbjuder, till exempel sprinklers. Här kommer vår kunskap om snabb detektering och effektiv och skonsam släckning väl till sin rätt i bland annat bearbetningsmaskiner, återvinningsanläggningar och transportörer.

Den goda konjunkturen medför att många av våra kunder nu väljer att köra sina maskiner för fullt. I syfte att kunna upprätthålla kortsiktiga leveransåtaganden nedprioriterar de kompletterande investeringar och underhåll. När kunderna fattar ett investeringsbeslut vill de ofta ha så snabb leverans som möjligt. Under det senaste året har detta för oss inneburit en sämre visibilitet vad gäller de kommande kvartalens orderingång och fakturering och i någon mån påverkat vår produktivitet negativt. Samtidigt offererar vi nu allt fler större projekt vilka, beroende på när i tiden de kan bokas som order respektive levereras till kund, kraftigt kan komma att påverka utfallet för ett enskilt kvartal.

Med detta sagt känner jag fortsatt stor tillförsikt inför framtiden. Redan i rapporten för det andra kvartalet framgick att våra tillväxtsatsningar har börjat resultera i en högre tillväxttakt än vad som historiskt varit fallet. Förutsatt att denna tillväxt kan upprätthållas har vi goda möjligheter att nå våra långsiktiga finansiella mål.

Lennart Jansson
VD

Informationstillfällen

Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Bokslutskommuniké 15 februari 2018
Delårsrapport kvartal 1 2 maj 2018
Årsstämma 2 maj 2018 kl. 16.00

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 9 november 2017

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktören

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76
eller ordföranden Erik Mitteregger, tfn 070-600 44 84.

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2017 kl. 8.30.

Om Firefly AB

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har över 40 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier. Firefly har två affärsområden; Industriapplikationer och Infrasystem. Till affärsområdet Industriapplikationer hör kundanpassade system, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.


Om Firefly

Firefly är ett svenskt brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. 

Webbplats
www.firefly.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Firefly via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FIRE ISIN-kod SE0000395428 Certified Adviser Mangold