Delårsrapport FIREFLY januari - september 2015

  • Orderingången ökade med 51 % till 141,7 mkr (93,9 mkr)
  • Orderstocken ökade med 23 % till 50,3 mkr (40,9 mkr)
  • Omsättningen ökade med 36 % till 128,3 mkr (94,4 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till 19,2 mkr (3,3 mkr)
  • Resultat per aktie blev 2,51 kr (0,42 kr)

Verksamheten
Under årets första nio månader har efterfrågan på Fireflys produkter och tjänster successivt ökat och företagets långsiktiga arbete med att öka försäljningen ger nu tydliga resultat. Orderingången för affärsområdet Industriapplikationer uppgick till 136,3 mkr vilket är en ökning med 54 % jämfört med motsvarande period föregående år. Det tredje kvartalet kännetecknades av att order på ett antal större projekt sammanföll i tiden vilket ledde till en orderingång på 49,6 mkr, återigen rekord för ett enskilt kvartal.

Orderingången är fortsatt väl balanserad mellan olika geografiska marknader och jämnt fördelad mellan de större kundgrupperna bioenergi, kraftvärmeverk, mjukpapperstillverkare, boardindustri och återvinning. Mot slutet av perioden noterades en försämring i efterfrågan från bioenergi- och kraftvärmesektorerna, delvis på grund av det lägre oljepriset. Denna nedgång kompenserades dock av en ökad efterfrågan från kunder inom boardindustrin och inom nya kundsegment som t.ex. hamnanläggningar. Antalet större order har fortsatt att öka vilket visar att Firefly stärker sin ställning på marknaden för mer komplexa system och större projekt.

Inom affärsområdet Infrasystem har provnings- och utvärderingsarbeten i samarbete med potentiella kunder fortsatt enligt plan. Som tidigare noterats är upphandlingstiderna för den typ av projekt vari Sentio® ingår mycket långa och det är därför osäkert när större order kan komma att erhållas. Denna osäkerhet bekräftades under tredje kvartalet av förseningar i några större tunnelprojekt.

Bolagets omsättning under perioden uppgick till 128,3 mkr, en ökning med 36 % jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen uppgick till 15,0 % (3,5 %) vilket illustrerar den betydande hävstång som uppnås vid ökande försäljningsvolymer. Närmare 28 % (32 %) av totalförsäljningen utgjordes av service och reservdelar.

Informationstillfällen

Bolaget kommer att avge följande rapporter:
Bokslutskommuniké 12 februari 2016
Delårsrapport kvartal 1 18 april 2016
Årsstämma 18 april 2016 kl. 16.00

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 19 november 2015

FIREFLY AB (publ)

Erik Mitteregger
Styrelseordförande

Johan Trolle-Löwen
Ledamot

Elisabet Salander Björklund
Ledamot

Ulf Dahlberg
Ledamot

Lennart Jansson
Verkställande direktör

För ytterligare information hänvisas till:
VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76 eller ordföranden Erik Mitteregger, tfn 070-600 44 84


Om Firefly

Firefly är ett svenskt brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. 

Webbplats
www.firefly.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Firefly via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FIRE ISIN-kod SE0000395428 Certified Adviser Mangold