Delårsrapport januari - juni 2017

FORTSATT GOD TILLVÄXT I ORDERINGÅNGEN

Finansiell utveckling april - juni 2017
Orderingången ökade med 23 % till 51,6 mkr (42,0 mkr)
Orderstocken ökade med 1 % under kvartalet till 51,2 mkr (50,6 mkr)
Omsättningen ökade med 5 % till 50,8 mkr (48,2 mkr)
Rörelseresultatet uppgick till 2,0 mkr (3,0 mkr)
Resultat per aktie blev 0,28 kr (0,44 kr)

Finansiell utveckling januari - juni 2017
Orderingången ökade med 24 % till 108,8 mkr (87,7 mkr)
Orderstocken ökade med 54 % till 51,2 mkr jämfört med föregående år (33,2 mkr)
Omsättningen ökade med 6 % till 94,6 mkr (89,3 mkr)
Rörelseresultatet uppgick till 4,0 mkr (5,2 mkr)
Resultat per aktie blev 0,53 kr (0,73 kr)

Viktiga händelser under andra kvartalet
Vid årsstämman den 10 maj beslutades om utdelning om 1,20 kr/aktie, totalt 7,2 mkr. Styrelsen omvaldes i sin helhet med Erik Mitteregger som ordförande.

VD har ordet
Under årets andra kvartal har Firefly fortsatt visa mycket god tillväxt. Inom affärsområdet Industriapplikationer ökade orderingången med 25 % jämfört med motsvarande period förra året och det är glädjande att se att tillväxten är väl balanserad mellan olika kundsegment och marknader. I tillägg har vi under kvartalet erhållit ett antal strategiskt viktiga order från stora globala aktörer vilket ytterligare stärker vår position på marknaden.

Försäljningen av komponenter, främst flamdetektorn Omniguard som vi förvärvade år 2013, utvecklas också väl. På två år har omsättningen fördubblats och utgör nu en viktig del av vår verksamhet. Parallellt med utveckling och försäljning av hela systemlösningar ser vi ett värde i den här typen av komponentförsäljning då den uppvisar ett relativt jämnt efterfrågemönster samtidigt som den ger oss nya och större kontaktytor.

Inom affärsområdet Infrasystem utgörs orderingång och omsättning fortfarande till största delen av leveranser till tunnelsystem för spårbunden trafik i Stockholm. Efter att under många år ha deltagit i tester och diskussioner med potentiella kunder i andra länder och inom andra användningsområden ser vi nu att deras intresse börjar konkretiseras. Vi förväntar oss därför att kunna bredda vår kundbas under den kommande tvåårsperioden. I tillägg har det arbete vi lagt ned resulterat i nya typer av systemlösningar som stärkt vår marknadsposition.

Som jag påpekat i tidigare VD-ord befinner sig Firefly just nu i en fas där vi investerar stora resurser i att ta fram nya produkter, funktioner och systemapplikationer samtidigt som vi utökar vår organi-sation. Under det senaste året har vi genomfört en ovanligt stor mängd projekt som kommer att vara viktiga byggstenar i det fortsatta marknadsarbetet och som är en förutsättning för att en hög tillväxttakt ska kunna bibehållas. Ett bra exempel på vad vi gör är det nya system för "Quick Suppression" som presenterades för marknaden i mitten av juli. Förutom arbetet med utveckling av produkter och systemlösningar tillkommer tid och kostnader för dokumentation, patent, tester och olika typer av godkännanden. För Firefly som helhet är kostnaderna för dessa satsningar signifikanta och de är också den huvudsakliga orsaken till att lönsamhet och resultat inte utvecklas i linje med tillväxten i orderingång.

Sammanfattningsvis känner jag fortsatt god tillförsikt inför resten av året och även på längre sikt. Våra tillväxtsatsningar har börjat resultera i en högre tillväxttakt än vad som historiskt varit fallet och som är nödvändig för att vi ska nå våra långsiktiga finansiella mål.
Lennart Jansson VD

Informationstillfällen
Bolaget kommer att avge följande rapporter:
Delårsrapport kvartal 3, 9 november 2017
Bokslutskommuniké, 15 februari 2018

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 23 augusti 2017

FIREFLY AB (publ)
Styrelsen och Verkställande direktören

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76 eller ordföranden Erik Mitteregger, tfn 070-600 44 84.

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2017 kl. 8.30.

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har över 40 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier. Firefly har två affärsområden; Industriapplikationer och Infrasystem. Till affärsområdet Industriapplikationer hör kundanpassade system, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.


Om Firefly

Firefly är ett svenskt brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. 

Webbplats
www.firefly.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Firefly via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FIRE ISIN-kod SE0000395428 Certified Adviser Mangold