Firefly delårsrapport januari - juni 2016

STABIL UTVECKLING TROTS FÖRDRÖJNING AV STÖRRE AVSLUT

Finansiell utveckling april - juni 2016

  • Orderingången minskade med 13 % till 42,0 mkr (48,1 mkr)
  • Orderstocken minskade med 15 % under kvartalet till 33,2 mkr (39,2 mkr)
  • Omsättningen ökade med 14 % till 48,2 mkr (42,3 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till 3,0 mkr (6,0 mkr)
  • Resultat per aktie blev 0,44 kr (0,76 kr)

Finansiell utveckling januari - juni 2016

  • Orderingången minskade med 4 % till 87,7 mkr (91,0 mkr)
  • Orderstocken minskade med 36 % till 33,2 mkr (51,9 mkr)
  • Omsättningen ökade med 17 % till 89,3 mkr (76,4 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till 5,2 mkr (9,1 mkr)
  • Resultat per aktie blev 0,73 kr (1,18 kr)

Viktiga händelser under andra kvartalet
Inga viktiga händelser finns att rapportera.

VD har ordet
Årets andra kvartal har präglats av en avvaktande inställning på flera marknader där inköpsbeslut fördröjts, sannolikt som ett resultat av osäkerhet, kopplad till framtida marknadsförutsättningar som till exempel Storbritanniens omröstning om EU-medlemskap och de fortsatt låga energipriserna. Firefly har dock fortsatt att förstärka sin organisation och närvaro på de för företaget viktigaste marknaderna.

Affärsområdet Industriapplikationers orderingång minskade med 14 % jämfört med samma period föregående år men är ändå, med god marginal, den näst bästa orderingången för ett andra kvartal någonsin. Att vi når denna försäljnings-nivå utan att ha erhållit några större order bekräftar att våra satsningar är riktiga.

Firefly utvecklar kontinuerligt nya produkter och applikationer och under kvartalet har ett antal strategiskt viktiga order erhållits inom områden som tissue- och livsmedelsindustri. Inom återvinningsindustrin har vi nu varit aktiva i ett par år och etablerat oss som leverantör till ett flertal kunder och framtidsutsikterna är goda. Geografiskt sett utvecklades Asien väl och Sydamerika uppvisade stabil efterfrågan medan vi noterat långsammare beslutsprocesser än normalt på många andra större marknader.

Inom affärsområdet Infrasystem väntar vi nu på besked om eventuella order i ett antal upphandlingar där vi under en längre tid deltagit i provningar och offertförfaranden. Det bör dock återigen betonas att detta är processer som tar lång tid och där tidpunkten för när ett inköpsbeslut tas är svår att prognostisera med någon säkerhet. De provningar där vi deltar visar dock att Fireflys erbjudande är tekniskt konkurrenskraftigt och står sig väl i internationell konkurrens.

Under kvartalet har vi fortsatt att anställa så att antalet medarbetare i dag uppgår till 67. Detta kan jämföras med 57 vid utgången av 2014 och vi har således ökat antalet anställda med närmare 20 % under de senaste 18 månaderna. Därutöver arbetar vi intensivt med att utveckla nya produkter och systemlösningar samt programvaror som stöder dessa. I detta arbete tar vi vid behov in externa resurser. Dessa satsningar belastar givetvis resultatet på kort sikt men är en viktig del i vår plan för att nå de finansiella mål vi nyligen kommunicerat för år 2020. Jag kan konstatera att Firefly idag når fler geografiska marknader med fler produkter och till en bredare kundbas än någonsin tidigare.

Våra satsningar ger resultat och vi har tagit de första stegen mot måluppfyllnad på lång sikt. Jag tvingas dock konstatera att den avvaktande inställningen på många marknader har fortsatt in i det tredje kvartalet vilket innebär att vi under 2016 sannolikt inte kommer kunna upprepa förra årets orderingång och resultat.

Lennart Jansson
VD

Informationstillfällen

Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Delårsrapport kvartal 3, 11 november 2016
Bokslutskommuniké, 15 februari 2017

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 24 augusti 2016 

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktören

För ytterligare information hänvisas till
VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76
eller ordföranden Erik Mitteregger, tfn 070-600 44 84

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2016 kl. 8.30.

Om Firefly AB
Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har över 40 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier. Firefly har två affärsområden; Industriapplikationer och Infrasystem. Till affärsområdet Industriapplikationer hör kundanpassade system, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Remium AB.


Om Firefly

Firefly är ett svenskt brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. 

Webbplats
www.firefly.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Firefly via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FIRE ISIN-kod SE0000395428 Certified Adviser Mangold