Delårsrapport FIREFLY januari - juni 2015

- Orderingången ökade med 40% till 91,0 mkr (64,9 mkr)
- Orderstocken ökade med 26% till 51,9 mkr (41,1 mkr)
- Omsättningen ökade med 20% till 76,4 mkr (63,8 mkr)
- Rörelseresultatet uppgick till 9,1 mkr (2,8 mkr)
- Resultat per aktie blev 1,18 kr (0,36 kr)

Verksamheten

Under det första halvåret har efterfrågan på Fireflys produkter och tjänster successivt ökat och det långsiktiga försäljningsarbetet har börjat ge tydliga resultat. Orderingången för affärsområdet Industriapplikationer uppgick till 86,7 mkr vilket är en ökning med 44% jämfört med motsvarande period föregående år. Under det andra kvartalet noterades en orderingång på 44,2 mkr vilket är rekord för ett enskilt kvartal.

Orderingången är väl balanserad mellan olika geografiska marknader och jämnt fördelad mellan de större kundgrupperna bioenergi, kraftvärmeverk, mjukpapperstillverkare, boardindustri och återvinning. Det är också positivt att antalet större order kontinuerligt ökar vilket visar att Firefly fortsätter att stärker sin ställning på marknaden för mer komplexa system och större projekt.

Inom affärsområdet Infrasystem har provnings- och utvärderingsarbeten fortsatt enligt plan. Offertvolymerna var vid utgången av kvartalet de högsta någonsin, både till antal och till totalt belopp, men som tidigare noterats är upphandlingstiderna för den typ av projekt vari Sentio® ingår mycket långa och det är därför osäkert när större order kan komma att erhållas. De order som erhållits under perioden är främst förknippade med underhållskontrakt på redan befintliga installationer.

Bolagets omsättning uppgick till 76,4 mkr, en ökning med 20% jämfört med föregående år. Omsättningens fördelning har varit väl balanserad mellan produktförsäljning, installation, service och reservdelar. Närmare 27% (31%) av totalförsäljningen utgjordes av service och reservdelar.

Informationstillfällen

Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Delårsrapport kvartal 3 19 november 2015
Bokslutskommuniké 12 februari 2016

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 18 augusti 2015

FIREFLY AB (publ)

Erik Mitteregger
Styrelseordförande

Johan Trolle-Löwen
Ledamot

Elisabet Salander Björklund
Ledamot

Ulf Dahlberg
Ledamot

Lennart Jansson
Verkställande direktör


För ytterligare information hänvisas till:
VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76 eller ordföranden Erik Mitteregger, tfn 070-600 44 84

Om Firefly
Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har mer än 40 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier. Firefly har två affärsområden; Industriapplikationer och Infrasystem. Till affärsområdet Industriapplikationer hör kundanpassade system, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Firefly förvärvade 2014 MGD-teknologin från RST Rostock System-Technik GmbH. År 2014 omsatte bolaget 134 MSEK, varav en stor del av försäljningen gick på export. Firefly hade vid 2014 års slut 57 anställda och börsvärdet uppgick till 99 MSEK. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North och bolagets Certified Adviser är Remium AB.


Om Firefly

Firefly är ett svenskt brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. 

Webbplats
www.firefly.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Firefly via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FIRE ISIN-kod SE0000395428 Certified Adviser Mangold