KVARTALSRAPPORT JANUARI - MARS 2019

STABIL INLEDNING PÅ ÅRET

Finansiell utveckling januari - mars 2019

Orderingången ökade med 10 % till 61,8 mkr (56,3 mkr)

Orderstocken ökade med 20 % under kvartalet till 52,2 mkr (43,4 mkr)

Omsättningen minskade med 4 % till 53,1 mkr (55,3 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 1,1 mkr (5,9 mkr)

Resultat per aktie blev 0,29 kr (0,82 kr)

Viktiga händelser under första kvartalet

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2019 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,90 kr (1,40 kr) per aktie. 

VD har ordet                                                         

Årets första kvartal har präglats av fortsatt stabil efterfrågan och orderingången ökade med 10%. Detta är visserligen en något lägre takt än vad vi långsiktigt har som mål, vilket förklaras av att en del av våra kunder just nu tar lite längre tid på sig att fatta inköpsbeslut.

Omsättningen minskade med 4%, bland annat styrt av kundernas önskan vad gäller leveransperiod. Kombinationen av en lägre omsättning och den kostnadsökningen som vår expansion för med sig resulterade i ett markant sämre resultat jämfört med samma period föregående år. När man bedömer resultatutvecklingen är det dock viktigt att göra en tankemässig justering för det resultat som finns upparbetat i den del av orderingången som överstiger omsättningen. Under första kvartalet översteg orderingången omsättningen med närmare 9 mkr vilket innebär en betydande potential för resultattillskott när dessa order levereras.

Under kvartalet har Firefly anställt netto tre nya medarbetare och jämför vi med utgången av första kvartalet 2018 har antalet anställda ökat från 72 till 81. Vår allt starkare förmåga att marknadsföra och leverera våra produkter kommer väl till pass när vi nu ser en märkbar attitydförändring i synen på säkerhet i stora marknader som till exempel Kina, Indien och Latinamerika. I takt med att företag på dessa marknader växer och blir alltmer internationella ökar behovet av att arbeta olycksförebyggande. I många produktionsprocesser är brandrisken en av dom större riskerna som måste hanteras för att minska risken för olyckor och produktionsbortfall. Detta bidrar till ett stadigt ökande intresse för våra produkter och lösningar, en trend som vi är övertygade kommer fortsätta förstärkas.

Vi ser en positiv efterfrågeutveckling inom de flesta av våra produktområden. Miljökrav och de relativt höga energipriserna skapar förutsättning för en växande efterfrågan från bioenergisektorn. Vår försäljning till återvinningsindustrin utvecklas väl. Inom hygiensektorn fortsätter vi att leverera maskinskydd till några av de större aktörerna i branschen och vi ser potential för fler leveranser till boardfabriker i Asien.

Sammanfattningsvis är jag nöjd med inledningen av 2019. Med en god orderingång, en ökande orderstock och en växande och kompetent organisation är Firefly väl positionerat för att kunna leverera ett bra resultat också under innevarande år.

Lennart Jansson
VD 

Informationstillfällen

Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Delårsrapport kvartal 2         12 augusti 2019
Delårsrapport kvartal 3         7 november 2019
Bokslutskommuniké             februari 2020

Årsstämma                           9 maj 2019 kl. 16.00

Stockholm den 9 maj 2019

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktören

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76 

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, mejl: [email protected], www.mangold.se

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 maj 2019 kl. 8.00. 

Om Firefly AB

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har över 45 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier. Firefly har två affärsområden; Industri-applikationer och Infrasystem. Till affärsområdet Industriapplikationer hör kundanpassade system, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.


Om Firefly

Firefly är ett svenskt brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. 

Webbplats
www.firefly.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Firefly via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FIRE ISIN-kod SE0000395428 Certified Adviser Mangold