Delårsrapport januari - mars 2017

BRA INLEDNING PÅ ÅRET

Finansiell utveckling januari - mars 2017

Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr)

Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet till 50,6 mkr (35,8 mkr)

Omsättningen ökade med 7 % till 43,8 mkr (41,1 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 2,0 mkr (2,2 mkr)

Resultat per aktie blev 0,25 kr (0,30 kr)

Viktiga händelser under första kvartalet

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

VD har ordet

Inledningen av 2017 har präglades av en god efterfrågan från kunder på i stort sett alla geografiska marknader där Firefly är närvarande. Vårt långsiktiga arbete för att stärka vår position på den internationella marknaden samt utökning av vår egen organisation har resulterat i att vi effektivt kunnat tillgodogöra oss denna efterfrågeökning. Detta har resulterat i att orderingången för det första kvartalet blev den högsta i bolagets historia.

Inom affärsområdet Industriapplikationer ökade orderingången med 22 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Precis som var fallet under slutet av föregående år var dessa order relativt jämnt fördelade både vad gäller storlek, branscher och geografiska marknader. Bioenergi och kraftindustri visar dock fortsatt återhållsamhet vad gäller investeringar.

Periodens resultat blev något sämre än föregående år trots en viss ökning av omsättningen. Förändringarna ligger inom de normala variationerna för vår verksamhet. Den växande orderstocken kommer över tiden att omvandlas till omsättning och resultat. Under tiden fortsätter vi oförtrutet att investera i en utökad organisation, nya produkter och systemlösningar.

Sammanfattningsvis känner jag god tillförsikt inför resten av året. Alla medarbetare jobbar hårt för att Firefly ska nå uppställda mål och den orderingång vi kunnat rapportera de senaste kvartalen är en bekräftelse på att vi är på rätt väg.

Lennart Jansson
VD

Informationstillfällen

Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Delårsrapport kvartal 2 - 23 augusti 2017
Delårsrapport kvartal 3 - 9 november 2017
Bokslutskommuniké - februari 2018

Årsstämma 10 maj 2017 kl. 16.00

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 10 maj 2017

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktören

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76 eller ordföranden Erik Mitteregger, tfn 070-600 44 84.

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2017 kl. 8.30.

Om Firefly AB
Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har över 40 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier. Firefly har två affärsområden; Industriapplikationer och Infrasystem. Till affärsområdet Industriapplikationer hör kundanpassade system, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.


Om Firefly

Firefly är ett svenskt brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. 

Webbplats
www.firefly.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Firefly via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FIRE ISIN-kod SE0000395428 Certified Adviser Mangold