Firefly delårsrapport januari - mars 2016

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

Finansiell utveckling januari - mars 2016

Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr)

Orderstocken ökade med 14 % under kvartalet till 39,2 mkr (34,5 mkr)

Omsättningen ökade med 21 % till 41,1 mkr (34,1 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 2,2 mkr (3,1 mkr)

Resultat per aktie blev 0,30 kr (0,42 kr)

Viktiga händelser under första kvartalet
Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2016 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (0,60 kr) per aktie.

Styrelsen beslutade om nya finansiella mål, nya mål för kapitalstruktur samt ny utdelningspolicy (se pressmeddelande daterat 12 februari 2016).

Bolaget tecknade hyreskontrakt avseende nya större lokaler i Hammarby Sjöstad dit flytt beräknas ske under slutet av 2016.

VD har ordet
Under årets första kvartal har Firefly visat fortsatt god tillväxt i en stabil marknad. Efterfrågan i Asien och Ryssland fortsätter att öka och vi ser ett allt större intresse för våra lösningar i Latinamerika, där vår orderingång mer än fördubblats under det senaste året. I Nordamerika har de låga energipriserna lett till en markant lägre efterfrågan från våra kunder inom bioenergi och andra energirelaterade sektorer. Det är dock glädjande att vi de senaste månaderna noterat en långsamt förbättrad försäljning av komponenter till delar av denna marknad.

Sammantaget ledde detta till en orderingång för affärsområdet Industriapplikationer på 45,7 mkr (42,5 mkr), vilket är den högsta orderingången för ett första kvartal någonsin och i linje med våra ambitioner för året. Vi drar nu nytta av det långsiktiga arbetet med att stärka vår organisation och utveckla nya produkter och lösningar för våra kunder. Antalet kunder fortsätter att öka vilket leder till positiva effekter med fler referensobjekt vilket innebär att varumärket Firefly stärks och vår position på marknaden förbättras.

Vad gäller affärsområdet Infrasystem så väntar vi i flera fall på beslut om inköp eller att projekt ska komma till upphandling. Vi tror fortsatt att detta på lång sikt kommer att bli en bra affär. Under tiden vi väntar på order eller upphandlingar så lär vi oss hela tiden mer om marknader och teknologi; kunskaper som i viss utsträckning kan överföras till Industriapplikationer.

Arbetet med att utveckla vårt företag kräver givetvis resurser och kvartalet har belastats med kostnader som ska möjliggöra fortsatt långsiktig tillväxt och att vi når de finansiella mål som kommunicerades i årsredovisningen för 2015. Antalet anställda har på ett år ökat med sex personer, eller tio procent, främst inom försäljning, utveckling och projektledning. Vi fortsätter vårt säljarbete och satsar också allt mer på olika typer av marknadsaktiviteter. Därutöver arbetar vi intensivt med att utveckla nya produkter och systemlösningar samt programvaror som stöder dessa. I detta arbete tar vi vid behov in externa resurser.

Till sist noterar jag med tillfredställelse att vår balansräkning är stark vilket möjliggör fortsatta tillväxtsatsningar och, om rätt tillfälle visar sig, kompletterande förvärv av verksamheter eller teknologier.

Lennart Jansson
VD

Informationstillfällen
Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Delårsrapport kvartal 2      24 augusti 2016
Delårsrapport kvartal 3      11 november 2016
Bokslutskommuniké      februari 2017

Årsstämma      18 april 2016 kl. 16.00

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 18 april 2016

FIREFLY AB (publ)
Styrelsen och Verkställande direktören

För ytterligare information hänvisas till:
VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76
eller ordföranden Erik Mitteregger, tfn 070-600 44 84.

Om Firefly
Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har över 40 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier. Firefly har två affärsområden; Industriapplikationer och Infrasystem. Till affärsområdet Industriapplikationer hör kundanpassade system, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Remium AB.


Om Firefly

Firefly är ett svenskt brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. 

Webbplats
www.firefly.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Firefly via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FIRE ISIN-kod SE0000395428 Certified Adviser Mangold