Delårsrapport Firefly januari - mars 2015

- Orderingången ökade med 28% till 42,9 mkr (33,5 mkr)
- Orderstocken ökade med 11% till 45,7 mkr (41,1 mkr)
- Omsättningen ökade med 4% till 34,1 mkr (32,7 mkr)
- Rörelseresultatet uppgick till 3,1 mkr (2,8 mkr)
- Resultat per aktie blev 0,42 kr (0,36 kr)

Verksamheten
Under årets första kvartal har efterfrågan på Fireflys produkter och tjänster förbättrats. Orderingången för affärsområdet Industriapplikationer uppgick till 42,5 mkr vilket med god marginal är den högsta orderingången för ett kvartal någonsin. Den goda orderingången är främst ett resultat av efterfrågeökningen men också ett resultat av att ett antal order som förväntades redan under föregående kvartal försköts in i 2015. Under perioden har en återhämtning noterats i Ryssland samtidigt som Europa och Latinamerika fortsätter att utvecklas positivt. Större order har erhållits från kunder inom bioenergisektorn samt från mjukpapperstillverkare och återvinningsindustrin.

Utvecklingen under perioden bekräftar att Firefly verkar på en marknad som erbjuder långsiktigt goda tillväxtmöjligheter. Organisationen förstärks och nya produktapplikationer lanseras kontinuerligt. Under kvartalet har strategiskt viktiga order erhållits från kunder inom bland annat livsmedelsindustri och hygiensektorn.

Inom affärsområdet Infrasystem har provnings- och utvärderingsarbeten fortsatt enligt plan. Som tidigare noterats är upphandlingstiderna för den typ av projekt vari Sentio® ingår mycket långa och det är därför osäkert när större order kan komma att erhållas.

Bolagets omsättning uppgick till 34,1 mkr, en mindre ökning jämfört med föregående år. Omsättningens fördelning har varit väl balanserad mellan produktförsäljning, installation, service och reservdelar där service och reservdelar utgjorde närmare 25% av total- försäljningen. Den relativt höga orderstocken vid periodens utgång förväntas leda till ökad omsättning under kommande kvartal.

Informationstillfällen
Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Delårsrapport kvartal 2 - 18 augusti 2015
Delårsrapport kvartal 3 - 19 november 2015
Bokslutskommuniké - februari 2016

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 27 april 2015
FIREFLY AB (publ)

Erik Mitteregger
Styrelseordförande

Lars Höglund
Ledamot

Johan Löwen
Ledamot

Elisabet Salander Björklund
Ledamot

Lennart Jansson
Verkställande direktör

För ytterligare information hänvisas till:
VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76 eller
ordföranden Erik Mitteregger, tfn 070-600 44 84

Om Firefly
Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har mer än 40 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier. Firefly har två affärsområden; Industriapplikationer och Infrasystem. Till affärsområdet Industriapplikationer hör kundanpassade system, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Firefly förvärvade 2014 MGD-teknologin från RST Rostock System-Technik GmbH. År 2014 omsatte bolaget 134 MSEK, varav en stor del av försäljningen gick på export. Firefly hade vid 2014 års slut 57 anställda och börsvärdet uppgick till 99 MSEK. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North och bolagets Certified Adviser är Remium AB.


Om Firefly

Firefly är ett svenskt brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. 

Webbplats
www.firefly.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Firefly via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FIRE ISIN-kod SE0000395428 Certified Adviser Mangold