REGMAR

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019

ÖKAD OMSÄTTNING - HÖJD UTDELNING

Finansiell utveckling oktober - december 2019

Orderingången minskade med 12 % till 56,1 mkr (63,4 mkr)

Orderstocken minskade med 37 % under kvartalet till 40,6 mkr (64,4 mkr)

Omsättningen ökade med 18 % till 79,9 mkr (68,0 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 11,0 mkr (7,4 mkr)

Resultat per aktie blev 1,33 kr (0,87 kr)

Finansiell utveckling januari - december 2019

Orderingången ökade med 10 % till 256,5 mkr (232,9 mkr)

Orderstocken minskade med 6 % till 40,6 mkr jämfört med föregående år (43,4 mkr)

Omsättningen ökade med 11 % till 259,9 mkr (233,2 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 21,8 mkr (23,7 mkr)

Resultat per aktie blev 2,94 kr (3,01 kr)

Viktiga händelser under fjärde kvartalet

Inga viktiga händelser har inträffat under kvartalet.

Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång

Styrelsen beslutade föreslå årsstämman att utdelning till aktieägarna i Firefly utbetalas med 2,10 kr (1,90 kr) per aktie.

VD har ordet

Årets fjärde kvartal präglades av ett intensivt arbete med att leverera avtalade order till kunder. Detta lyckades vi bra med och omsättningen ökade hela 18 % till rekordhöga 80 mkr (68 mkr) medan rörelse-marginalen uppgick till nästan 14 % (11 %). Kvartalet visar att vi har kommit en bra bit på väg med vårt mål att bygga en organisation som vid utgången av år 2020 kan hantera en omsättning på 400 mkr.

Orderingången inom affärsområdet Industriapplikationer utvecklades något svagare än förväntat under årets sista månader. Ett antal kunder avvaktade med investeringsbeslut till efter årsskiftet. Takten i våra kundaktiviteter har varit fortsatt hög och antalet förfrågningar samt offerter ökar i förväntad takt. Vi ser också att många större projekt är planerade att beslutas under det kommande halvåret. Förutsatt att inte tullar, geopolitisk oro eller Coronaviruset påverkar konjunkturen alltför negativt har vi anledning att se positivt på efterfrågan under denna period.

Affärsområdet Infrasystem fokuserar just nu främst på vägtunnlar där detektering av bränsleläckage från till exempel gasdrivna fordon är ett område där intresset växer. I takt med att fordonens energikällor förändras uppstår en förändrad riskbild. Den förändrade riskbilden skapar nya kravställningar som behöver godkännas och nya tekniska lösningar behöver utvärderas. Vi arbetar samtidigt med att upprätthålla en hög servicegrad till det redan levererade systemet hos Stockholms Lokaltrafik (SL) samt fortsatt dialog och provningar i det system av vägtunnlar som ägs av en europeisk vägmyndighet. Ett utökat engagemang hos SL och en första order relaterad till vägtunnlar i Europa är en realistisk målsättning för affärsområdet på medellång sikt. Först med sådana order som referens är det meningsfullt att utöka marknadsinsatserna.

För Firefly kommer arbetet med innovativ produktutveckling, aktiv kundbearbetning och geografisk expansion att fortsätta i hög takt under 2020. Detta ger oss goda förutsättningar att nå en organisk tillväxt i orderingång och omsättning så som varit fallet under ett antal år nu. Våra nya lösningar för snabb och vattensnål släckning vid brand i industriella processer (Quick Suppression) och lösningar för brand i transportband har börjat marknadsföras och tagits emot mycket väl på marknaden. Vi har stärkt vår sälj- och serviceorganisation både inom bolaget och hos flera av våra distributörer. Vi har långt gångna planer för att ytterligare stärka vår position på marknader där vi idag ser möjligheter till stark framtida tillväxt.

Utgångsläget inför år 2020 måste därför betraktas som gott.

Lennart Jansson,

VD

Årsstämma och utdelning

Årsstämma kommer att hållas den 29 april 2020 kl. 16.00 i Fireflys lokaler, Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad, Stockholm.

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning till aktieägarna i Firefly utbetalas med 2,10 kr (1,90 kr) per aktie för räkenskapsåret 2019.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar, att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhets-faktorer, som bolaget står inför.

Informationstillfällen

Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Årsredovisning 2019 6 april 2020

Årsredovisning med redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar finns tillgängliga på bolagets kontor samt på www.firefly.se från den 6 april 2020. Handlingarna kommer vidare kostnadsfritt att skickas till de aktieägare som begär detta, kan beställas via [email protected] eller telefon 08 -449 25 00.

Delårsrapport kvartal 1 29 april 2020
Delårsrapport kvartal 2 19 augusti 2020
Delårsrapport kvartal 3 4 november 2020
Bokslutskommuniké februari 2021

Årsstämma 29 april 2020 kl. 16.00

Stockholm den 21 februari 2020

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktören

För ytterligare information hänvisas till VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, mejl: [email protected], www.mangold.se

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 februari 2020 kl. 8.00.

Rapporten i sin helhet finns på http://firefly.se/en/investor-relations/financial-reports

Om Firefly AB

Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har över 45 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier. Firefly har två affärsområden; Industri-applikationer och Infrasystem. Till affärsområdet Industriapplikationer hör kundanpassade system, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.


Om Firefly

Firefly är ett svenskt brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. 

Webbplats
www.firefly.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Firefly via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FIRE ISIN-kod SE0000395428 Certified Adviser Mangold