Firefly Bokslutskommuniké 2016

FÖRBÄTTRAD ORDERINGÅNG FJÄRDE KVARTALET, OFÖRÄNDRAD UTDELNING

Finansiell utveckling oktober - december 2016

Orderingången ökade med 47 % till 52,6 mkr (35,7 mkr)

Orderstocken ökade med 33 % under kvartalet till 35,8 mkr (26,9 mkr)

Omsättningen minskade med 13 % till 44,3 mkr (51,0 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till -0,6 mkr (5,9 mkr)

Resultat per aktie blev -0,08 kr (0,68 kr)

Finansiell utveckling januari - december 2016

Orderingången minskade med 4 % till 170,9 mkr (177,4 mkr)

Orderstocken ökade med 4 % till 35,8 mkr (34,5 mkr)

Omsättningen minskade med 5 % till 169,9 mkr (179,3 mkr)

Rörelseresultatet uppgick till 5,4 mkr (25,1 mkr)

Resultat per aktie blev 0,77 kr (3,20 kr)

Utdelning föreslås med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie

Viktiga händelser under fjärde kvartalet
Inga viktiga händelser att rapportera.

VD har ordet
Årets fjärde kvartal innebar, så som indikerades i föregående delårsrapport, en förbättrad efterfrågan. Då vi under de senaste åren successivt har utökat vår organisation så har vi effektivt kunnat tillgodogöra oss denna efterfrågeökning med resultatet att orderingången för det fjärde kvartalet blev den högsta i bolagets historia.

Inom affärsområdet Industriapplikationer ökade orderingången med 45 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Det är glädjande att dessa order var relativt jämnt förelade både vad gäller storlek och fördelning på olika branscher och geografiska marknader. Efterfrågan på skydd till board- och pressanläggningar har varit speciellt god och vi noterade fortsatt framgång med vår satsning på den asiatiska marknaden inklusive Kina. Vi ser fortfarande en avvaktande inställning från kunder i Europa och USA medan efterfrågan i Latin-amerika gradvis har förbättrats under året. Den återhämtning i energipriserna som ägt rum under det senaste kvartalet kan om den fortsätter, leda till att efterfrågan från den för oss viktiga bioenergi-marknaden tar fart igen under 2017.

En positiv trend är att många större koncerner i allt större utsträckning standardiserar säkerhetsutrustningen i alla sina anläggningar och i denna process ställer höga krav på prestanda, kvalitet och tillförlitlighet. Firefly kommer regelmässigt väl ut ur sådana upphandlingsprocesser och vi arbetar kontinuerligt tillsammans med olika parter för att öka kunskapen om våra lösningar och dess förmåga att förhindra produktionsavbrott orsakade av bränder.

Inom affärsområdet Infrasystem fortsätter arbetet med att genom testning och utvärdering skapa intresse för våra unika lösningar för detektering i tunnelmiljöer. Några mindre projekt börjar snart komma så långt att en upphandling kommer att kunna ske under de kommande åren. Jag vill fortsatt påminna om att större projekt har mycket långa ledtider.

Årets resultat blev, så som förutsetts i tidigare rapporter, väsentligt sämre än föregående år. Främst är det en effekt av att omsättningen minskade med 5 % i ett läge då vi samtidigt ökat våra kostnader genom investeringar i en utökad organisation, nya produkter och systemlösningar. Till någon del kan resultatförsämringen också hänföras till periodens produktmix. Dessutom har vi tagit kostnader för den flytt till väsentligt större lokaler som genomfördes i slutet av året.

Sammanfattningsvis känner vi inom Firefly tillförsikt inför 2017 och ser ett antal trender som kommer att gynna oss på sikt. Vi har skaffat oss ett gott utgångsläge för att nå de finansiella mål vi satt upp för år 2020. Mot den bakgrunden föreslår styrelsen en oförändrad utdelning om 1,20 kr per aktie.

Lennart Jansson
VD

Årsstämma och utdelning
Årsstämma kommer att hållas den 10 maj 2017 kl. 16.00 i Fireflys lokaler, Heliosgatan 3, Hammarby Sjöstad, Stockholm.

Styrelsen föreslå årsstämman att utdelning till aktieägarna i Firefly utbetalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar, att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, som bolaget står inför.

Informationstillfällen
Bolaget kommer att avge följande rapporter:

Delårsrapport kvartal 1            10 maj 2017
Delårsrapport kvartal 2            23 augusti 2017
Delårsrapport kvartal 3            9 november 2017
Bokslutskommuniké                februari 2018

Årsstämma                                   10 maj 2017 kl. 16.00

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 15 februari 2017

FIREFLY AB (publ)

Styrelsen och Verkställande direktören

För ytterligare information hänvisas till
VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76
eller ordföranden Erik Mitteregger, tfn 070-600 44 84

Denna information är sådan information som Firefly AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2017 kl. 8.30. 

Om Firefly AB
Firefly är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har över 40 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier. Firefly har två affärsområden; Industriapplikationer och Infrasystem. Till affärsområdet Industriapplikationer hör kundanpassade system, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet FIRE och bolagets Certified Adviser är Remium AB.


Om Firefly

Firefly är ett svenskt brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. 

Webbplats
www.firefly.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Firefly via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FIRE ISIN-kod SE0000395428 Certified Adviser Mangold