Bokslutskommuniké 2015

  • Orderingången ökade med 38 % till 177,4 mkr (128,8 mkr)
  • Orderstocken minskade med 7 % till 34,5 mkr (36,9 mkr)
  • Omsättningen ökade med 34 % till 179,3 mkr (134,0 mkr)
  • Rörelseresultatet uppgick till 25,1 mkr (8,1 mkr)
  • Resultat per aktie blev 3,20 kr (1,04 kr)
  • Utdelning föreslås med 1,20 kr (0,60 kr) per aktie

Verksamheten
Det långsiktiga arbetet med att öka försäljningen har under 2015 givit tydliga resultat. Orderingången för affärsområdet Industriapplikationer uppgick till 171,6 mkr vilket är en ökning med 40 % jämfört föregående år. Årets sista kvartal kännetecknades visserligen av en avvaktande hållning hos kunder inom framförallt bioenergi- och kraftvärmesektorerna men blev orderingångsmässigt ändå det bästa fjärde kvartalet i bolagets historia.

Efterfrågan är fortsatt väl balanserad mellan olika geografiska marknader där en kontinuerlig förbättring från boardindustrin i Asien till viss del motverkats av en försvagning på den nordamerikanska bioenergimarknaden, sannolikt på grund av det låga oljepriset. Antalet större order är stabilt vilket visar att Firefly konsoliderar sin ställning på marknaden för mer komplexa system och större projekt. Inom affärsområdet Infrasystem har provnings- och utvärderingsarbeten fortsatt enligt plan.

Bolagets omsättning under perioden uppgick till 179,3 mkr, en ökning med 34 % jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen förbättrades till 14 % (6 %) trots att vissa projekt bolaget nu levererar innehåller en ovanligt stor andel installation med relativt låg vinstmarginal. Av totala omsättningen utgjordes 47,3 mkr (41,9 mkr) av service och reservdelar.

Informationstillfällen

Bolaget kommer att avge följande rapporter:
Delårsrapport kvartal 1 18 april 2016
Delårsrapport kvartal 2 24 augusti 2016
Delårsrapport kvartal 3 11 november 2016
Bokslutskommuniké februari 2017

Årsstämma 18 april 2016 kl. 16.00

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 12 februari 2016

FIREFLY AB (publ)

Erik Mitteregger
Styrelseordförande

Johan Trolle-Löwen
Ledamot

Elisabet Salander Björklund
Ledamot

Ulf Dahlberg
Ledamot

Lennart Jansson
Verkställande direktör

För ytterligare information hänvisas till:
VD Lennart Jansson, tfn 070-591 96 76 eller ordföranden Erik Mitteregger, tfn 070-600 44 84

Om Firefly
Firefly  AB, org. nr. 556108-6892, är en global aktör som erbjuder innovativa brandskyddslösningar baserade på högkvalitativa egenutvecklade produkter och tjänster till kunder inom industri och infrasystem. Bolaget har mer än 40 års erfarenhet av att leverera system till ledande processindustrier. Firefly har två affärsområden; Industriapplikationer och Infrasystem. Till affärsområdet Industriapplikationer hör kundanpassade system, som övervakar industriella tillverkningsprocesser inom bland annat träbearbetning, mjukpapper, livsmedel, biobränsle samt processer i värmekraftverk. Affärsområdet Infrasystem omfattar system för övervakning av infrastruktur, såsom tunnelbanor, tåg-, väg- och kabeltunnlar. År 2015 omsatte bolaget 179 MSEK, varav en stor del av försäljningen gick på export. Firefly hade vid 2015 års slut 63 anställda och börsvärdet uppgick till 279 MSEK. Fireflys aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North och bolagets Certified Adviser är Remium AB.


Om Firefly

Firefly är ett svenskt brandsäkerhetsföretag som utvecklar, tillverkar och säljer högteknologiska system, vilka upptäcker och minimerar risken för bränder och dammexplosioner. 

Webbplats
www.firefly.se
Bransch
Industrivaror och -tjänster

Prenumerera

Få löpande information från Firefly via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn FIRE ISIN-kod SE0000395428 Certified Adviser Mangold