Brocc Bonds 2 AB (publ) - Påbörjar skriftligt förfarande

Brocc Bonds 2 AB (publ) ("Bolaget") har instruerat agenten för Bolagets upp till SEK 150,000,000 säkerställda obligationslån med ISIN SE0011415207 ("Obligationerna") att påbörja ett skriftligt förfarande där Bolaget ber obligationsinnehavarna om tillstånd att ändra de allmänna villkoren för Obligationerna för att möjliggöra en eventuell överlåtelse av emittenten till Mazeloten 126 AB (under namnändring till Blue Lion Holding AB) utan att det utgör ett "Change of Control Event" eller ett brott mot obligationsvillkoren.

Agenten kommer att skicka ut meddelandet om det skriftliga förfarandet till samtliga obligationsinnehavare den 6 maj 2019. Tiden för det skriftliga förfarandet kommer att inledas den 10 maj 2019 och avslutas senast den 3 juni 2019. För att en person ska kunna delta i det skriftliga förfarandet måste de formella kriterierna per den 10 maj 2019 vara uppfyllda. Det innebär att en person antingen måste vara direktregistrerad ägare eller förvaltare till en eller flera Obligationer på ett värdepapperskonto registrerat hos Intertrust (Sweden) AB.

Kallelsen gällande skriftligt förfarande finns på bolagets hemsida (www.brocc.se/investor-relations/brocc-bonds-2/) och på Stamdata (www.stamdata.com).

Stockholm 6 maj 2019

För mer information, vänligen kontakta:
Andreas Thim, vd Brocc Bonds 2
Telefon: 070 734 78 93
Email: [email protected] 

Information:
Denna information är sådan information som Brocc Bonds 2 AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019 kl. 17:00 CEST.


Om Brocc

Prenumerera

Få löpande information från Brocc via e-post.

Handelsinformation

Marknad NGM ISIN-kod SE0011415207