REGMAR

Autocirc har erhållit bindande åtagande för refinansiering av sina befintliga seniora säkerställda obligationer om 1,330,000,000 kronor

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN. DE VÄRDEPAPPER SOM NÄMNS HÄRI HAR INTE OCH KOMMER INTE ATT REGISTRERAS ENLIGT UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1993 (SÅSOM ÄNDRAD). DE FÅR INTE ERBJUDAS ELLER SÄLJAS IN I USA, FÖRUTOM PÅ BASIS AV ETT UNDANTAG FRÅN REGISTRERINGSKRAVEN I SECURITIES ACT. INGET OFFENTLIGT ERBJUDANDE KOMMER ATT GÖRAS I USA OCH INFORMATIONEN SOM FINNS HÄRI UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM FÖRSÄLJNING AV VÄRDEPAPPER IN I USA, KANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN.

Autocirc Group AB (publ) ("Bolaget") har erhållit finansieringsåtagande om ett belopp som är tillräckligt för att refinansiera Bolagets befintliga seniora säkerställda obligationslån (ISIN: SE0017885916) om 1,330,000,000 kronor ("Obligationerna"). Den erhållna finansieringen är förbehållen uppfyllande av vissa villkor.

Inlösen av Obligationerna förväntas ske i samband med reduktionen av den inlösenpremie som gäller för Obligationerna i juni 2024. Ett villkorat meddelande om förtida inlösen avseende Obligationerna förväntas lämnas till obligationsinnehavare i enlighet med villkoren för Obligationerna före sådan förväntad inlösen.

För mer information, vänligen kontakta:
Gunilla Andersson, CFO Autocirc Group
E-mail: [email protected]
Tel: +46 (0)722 184736

Denna information är sådan information som Autocirc Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2024 kl. 13.00 CET.

Autocirc arbetar för en cirkulär omställning inom fordonsindustrin. Vi ser till att använda bildelar kommer tillbaka på vägarna igen - eller att material och komponenter kan göra nytta i helt andra produkter och sammanhang. Genom att gå från nyproduktion till återanvändning, renovering, nyanvändning och återvinning av bildelar är vi på väg att göra andrahandsmarknaden till förstahandsvalet. Ett hållbart val för en smartare bilindustri och ett bättre alternativ inte minst för nästa generation.

Autocirc grundades 2019 och växer snabbt. Idag har koncernen 60 bolag med drygt 1100 anställda och verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Polen, Tyskland och Frankrike.


Om Autocirc

Webbplats
autocirc.com/sv
Bransch
Bilar och delar

Prenumerera

Få löpande information från Autocirc via e-post.

Handelsinformation

Marknad Stockholm Nasdaq Bond Market ISIN-kod SE0017885916