MAR

Positiva resultat från geofysiska markmätningar vid Bidjovagge guld-koppar-projektet i Norge

Arctic Minerals AB (publ) har erhållit positiva resultat från de geofysiska markmätningar som utfördes under fältsäsongen 2022 i det av Bolaget helägda Bidjovagge guld-koppar-projektet i Norge. Resultaten från den senaste markmätningen bekräftar den tidigare tolkningen, baserad på tidigare kärnborrning och geofysik, där malmzonen fortsätter både väster och norr om det tidigare gruvområdet.

Elektromagnetiska markmätningar utfördes i två områden täckta av undersökningstillstånd i Bidjovagge under sommaren 2022. Det ena uppmätta området ligger väster om det tidigare gruvområdet och det andra är beläget norr om det historiska Bidjovagge gruvområdet.

Det första nu uppmätta området ligger väster om det tidigare gruvområdet och täckande en del av västra sjänkeln av Bidjovagge antiklinalen. Området har historiskt inte fått full uppmärksamhet i prospekteringen, då all tidigare gruvverksamhet skett längs antiklinalens östra sjänkel. Markmätningen bekräftar den tidigare uppfattningen att det längs västra sjänkeln finns nya indikerade malmzoner, vilket även påvisats i tidigare kärnborrningar. I nämnda områden har i tidigare borrade kärnborrhål analyserats malmskärningar med mycket höga halter, inkluderande:

  • Borrhål N300C: 18,2 meter med halterna 33,8 gram/ton guld och 2,21% koppar och
  • Borrhål S49D: 15,2 meter med halterna 8,55 gram/t guld och 2,0% koppar (se pressmeddelandet 17.3.2022).

Det andra nu uppmätta området täckte förlängningen av det tidigare gruvområdet mot norr. Resultaten bekräftar tidigare geofysiska mätningar, vilka indikerar att malmzonen fortsätter från tidigare gruvområde norrut och att malmzonen stupar flackt under ett täcke av yngre kaledonska bergarter.

Värdbergart för malmerna i Bidjovagge är albitfelsit - en omvandlingsprodukt av vulkaniska bergarter och grafitskiffrar - och de sistnämnda är viktiga för malmernas uppkomst. Då grafitskiffrarna är tydliga elektriska ledare är elektromagnetiska mätningar, i kombination med geologiska och andra observationer, en utmärkt metod för att följa de elektriskt ledande zonerna och indirekt för att lokalisera malmer i malmzonerna. 

VD Jonatan Forsberg kommenterar

Resultaten i de senaste geofysiska mätningarna är mycket lovande. Mätningarna bekräftar resultaten i tidigare undersökningar, vilka indikerar att malmzonerna i Bidjovagge fortsätter både väster om det tidigare gruvområdet och även betydligt längre norrut. Resultaten förbättrar avsevärt möjligheterna att signifikant öka mineraltillgången i framtiden.

Arctic Minerals äger till 100% mineralrättigheterna i området kring den tidigare Bidjovagge guld-koppargruvan. I området har i senaste malmberäkning rapporterats en indikerad mineraltillgång på 3,3 miljoner ton med genomsnittshalterna 1,27 gram per ton guld och 0,97% koppar. Bolaget anser att möjligheterna är utmärkta att signifikant öka mineraltillgången vid en fortsatt prospektering.  Det totala metallinnehållet i den indikerade mineraltillgången är 134 000 uns (4 180 kg) guld och 32 200 ton koppar, se pressmeddelandet 15 december 2021. Bolaget har tidigare också identifierat en potential gällande kobolt och tellurium, se pressmeddelandet 17 januari 2022.

Certified Advisor

UB Securities Oy i Helsingfors, Finland, (www.unitedbankers.fi) är Bolagets Certified Advisor på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm.

Övrigt

Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm, under handelsbeteckningen "ARCT".

För vidare information

Se bolagets hemsida på www.arcticminerals.se eller kontakta:

Jonatan Forsberg, vd

(+46) 76 105 1310

[email protected]

Om Arctic Minerals

Arctic Minerals är en nordisk gruvjunior vars huvudsakliga verksamhet är prospektering efter koppar, zink, guld och andra batterimetaller i Finland och Norge.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arctic Minerals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 december 2022, kl 09.50.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]