Planutvalget i Kautokeino kommun föreslår att Bidjovagge gruvområde omklassificeras till LNFR- område

Styrelsen har erfarit att Planutvalget, en kommunal nämnd för plan- och byggfrågor i Kautokeino kommun, på ett möte igår den 6 mars 2017 har beslutat att inför Kommunstyrets möte den 23 mars 2017 lägga fram ett förslag att tillsammans med andra ändringar i en ny arealplan ändra klassificeringen av gruvområdet i Bidjovagge till LNFR. (Lantbruks-, Natur-, Friluftsformål samt Rendrift ).

Efter kommunalvalet i september 2015 ingicks en allians mellan Arbeiderpartiet och Flyttsamerna med innebörden att Kommunstyret under mandatperioden skulle avvakta med att ge tillstånd till vidare konsekvensutredning, men att man under mandatperioden inte skulle ändra gruvområdets klassificering. Dessa beslut har flera gånger tidigare kommunicerats till bolagets aktieägare.

Arctic Gold förutsätter därför att Kommunstyret vid sitt kommande sammanträde då den nya arealplanen skall beslutas kommer att tillse att Bidjovaggeområdet får kvarstå som gruvområde enligt den nu gällande arealplanen.

Pressmeddelande den 7 mars 2017

Arctic Gold AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information hänvisas till:
Tord Cederlund                            
Verkställande Direktör                                                                      
073 62 00 997
[email protected]
www.arcticgold.se

Partner Fondkommission AB (telefon 031-761 22 30, www.partnerfk.se) är bolagets Certified Adviser på NASDAQ OMX First North.

Denna information är sådan information som Arctic Gold AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 mars 2017 kl. 08.55 CET.

Arctic Gold AB är verksamt inom området prospektering och gruvutveckling. Bolaget har två verksamhetsområden; dotterbolaget Arctic Gold Operations AB, med fokus på utveckling av ny gruvdrift i Bidjovaggefältet i Nordnorge, samt moderbolaget Arctic Gold AB, med lång historik inom prospektering efter guld, basmetaller och diamanter i Sverige. Koncernen har i dagsläget 8 undersökningstillstånd om totalt 2,3 km² samt 5 utvinningsretter om totalt 4,9 km² i Norge.


Om Arctic Minerals

Arctic Minerals affärsidé är att finna betydande men ännu oupptäckta fyndigheter av koppar, zink och guld som har potential att utvecklas till brytvärda mineralreserver.

Webbplats
www.arcticminerals.se
Bransch
Basresurser

Prenumerera

Få löpande information från Arctic Minerals via e-post.

Handelsinformation

Kurs ()
Förändring ()
Marknad Nasdaq First North Growth Market Kortnamn ARCT ISIN-kod SE0000697948 Certified Adviser UB Securities Oy

IR-Kontakt

Risto Pietilä VD [email protected]